I. OPIS SPECJALNOŚCI

Studia na specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja (COWiK) (wcześniejsza nazwa: Instalacje i Urządzenia Cieplne i Zdrowotne) dają możliwość starania się o uprawnienia budowlane (projektowe i wykonawcze) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Specjalność ta kształci i przygotowuje przyszłych inżynierów w szczególności do:
  • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i urządzeń grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
  • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i urządzeń redukujących emisję substancji szkodliwych i oczyszczających gazy odlotowe,
  • poszukiwania rozwiązań układów technologicznych efektywnych energetycznie oraz korzystnych dla środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • wykorzystywania energii odnawialnych i odpadowych w systemach zaopatrzenia w ciepło i chłód.
Absolwent specjalności COWiK po uzyskaniu tytułu mgr inż. przygotowany jest do kompleksowego rozwiązywania zadań projektowych, studialnych i badawczych służących kształtowaniu i ochronie mikroklimatu pomieszczeń, zaopatrzeniu budynków w ciepło i energię chłodniczą.
 
Specjalność COWiK nie tylko dostarcza gruntownej i aktualnej wiedzy, kształci praktyczne umiejętności zawodowe, ale również „uczy się uczyć” czyli samodzielnie zdobywać nowe kompetencje zawodowe.
II. DLA KOGO

Studia na tej specjalności skierowane są do maturzystów zainteresowanych tematyką środowiska i nowych technologii, którzy dobrze czują się w przedmiotach ścisłych i chcieliby pracować w rozwojowej oraz dochodowej branży. Drugą grupę, do której adresowane są studia, stanowią osoby z doświadczeniem zawodowym w tym obszarze, które chcą uzupełnić i udokumentować swoje kompetencje.
ATUTY

80 do 90% swojego życia człowiek przebywa w pomieszczeniach zamkniętych – nasz absolwent potrafi zaprojektować systemy zapewniające komfort przebywania wewnątrz budynków: właściwą jakość powietrza, komfort cieplny, akustykę.

Polska ratyfikowała Dyrektywę PE nakładającą obowiązek oddawania po roku 2020 nowych budynków w standardzie „nZEB” („około zero-energetycznych”) - nasz absolwent potrafi zaprojektować systemy ogrzewania i chłodzenia budynków nZEB (pompy ciepła, chłodzenie bez prądu, ogrzewanie i chłodzenie pasywne).

Duży rynek pracy zarówno dla kobiet jak i mężczyzn – od placów budowy, przez biura projektowe, po działy handlowe firm.

Studenci poznają i opanowują programy wspomagające projektowanie – m.in. AutoCAD, OZC, Fluent – które są podstawowym narzędziem pracy współczesnego inżyniera.

Przygotowujemy do uzyskania uprawnień budowlanych.
Pracodawcy doceniają praktyczne podejście naszych absolwentów poparte gruntowną wiedzą, pozwalającą na zrozumienie istoty zjawisk i procesów.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA i KLIMATYZACJA


Pierwszy rok studiów na kierunku inżynieria środowiska to dwa semestry zajęć wprowadzających w szeroko pojętą tematykę środowiska. Początek studiów to przedmioty podstawowe: uczycie się matematyki, fizyki, chemii oraz biologii na poziomie uczelni wyższej. Są to zajęcia stanowiące podbudowę dla dalszych specjalistycznych przedmiotów zawodowych. Semestr drugi wprowadza w problematykę branżową - pozwala zrozumieć podstawowe zjawiska i procesy w naukach o gruncie, wodzie, atmosferze, geodezji czy mechanice, tworząc stabilny fundament wiedzy inżynierskiej dotyczącej środowiska. Jednocześnie, w trakcie obu semestrów, szkolisz się w wybranym języku obcym, jak również poznajesz podstawy rysunku technicznego, zarówno ręcznego jak i wspomaganego komputerowo.


Na drugim roku kontynuujesz naukę mechaniki, podstaw termodynamiki oraz mechaniki płynów, a także zdobywasz podstawy ogólnej wiedzy inżynierskiej dotyczącej budownictwa, materiałów w nim stosowanych, jak również maszyn przepływowych. Wiedza przekazywana w trakcie tych zajęć jest fundamentalna dla każdego przyszłego inżyniera zajmującego się problematyką środowiska, pozwoli Ci na zrozumienie i profesjonalny opis zjawisk, z którymi się na co dzień będziesz stykać się w późniejszej pracy. Jeśli wybierasz specjalizację ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, semestr IV upływa Ci na rozwijaniu wiedzy ogólnej dotyczącej termodynamiki, ale równolegle zostajesz wprowadzony w problematykę wymiany ciepła, zjawisk zachodzących w atmosferze, gospodarki odpadami komunalnymi czy pomp i wentylatorów. Pogłębianie i rozwijanie tej tematyki towarzyszyć Ci będzie do końca toku studiów. Dzięki takiemu wprowadzeniu masz możliwość dokonania przemyślanego wyboru, która z gałęzi działalności realizowanej w ramach specjalizacji jest dla Ciebie najbardziej interesująca i w jakim kierunku zawodowym chcesz się rozwijać.


Trzeci rok upływa Ci na intensywnej pracy projektowej, która stanowi skuteczny „trening” zapewniający projektantowi praktyczne umiejętności. Opanowujesz podstawy projektowania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz instalacji wewnętrznych: ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami projektowymi. Dzięki temu podstawy wiedzy przyswojonej do tej pory na innych przedmiotach połączysz ze specjalistyczną wiedzą branżową. Masz okazję poznać problemy, z jakimi mierzyć się muszą inżynierowie, a także rozwiązywać je przez samodzielne opracowywanie projektów. Wiedza i umiejętności opanowane w trakcie tego roku to podstawa Twoich cenionych kompetencji jako przyszłego inżyniera na rynku pracy. Podczas tego roku wybierasz także temat pracy dyplomowej i osobę promotora, który będzie Cię wspierać w jej opracowywaniu.


Ostatni rok (lub semestr w przypadku studiów stacjonarnych) poświęcasz na uzupełnienie wiedzy potrzebnej przyszłemu inżynierowi do pracy w branży oraz intensywną pracę nad obroną. W tym czasie zyskujesz orientację w aktualnych rozwiązaniach prawnych związanych z inżynierią środowiska, prawach autorskich czy monitorowaniu stanu środowiska. Kończysz studia obroną przygotowanej wcześniej pracy inżynierskiej, która pozwala Ci uzyskać tytuł inżyniera.
V. PO STUDIACH
KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci studiów inżynieria środowiska specjalność COWiK mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w ramach tej samej lub innych specjalności inżynierii środowiska. Zmiana specjalności może jednak wiązać się z koniecznością uzupełnienia niektórych przedmiotów.
Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność COWiK, oraz odbyciu praktyki zawodowej, absolwenci mogą ubiegać się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czyli tzw. uprawnienia budowlane.

Uprawnienia te pozwalają na projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności:

  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (kier.odpowiedni),
  • konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie (kier.pokrewny).
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność COWiK można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3), w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność COWiK można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto trzyletnią praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność COWiK można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto trzyletnią praktykę na budowie.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci inżynierii środowiska WIŚiE PK na specjalności COWiK najczęściej znajdują pracę w firmach projektowych i wykonawczych działających w obszarze instalacji: ogrzewania budynków i sieci cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, termicznej utylizacji odpadów, nieco rzadziej w instytucjach administracji samorządowej i państwowej czy szkolnictwie. Część absolwentów decyduje się na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Rekrutacja na studia I stopnia
krok po kroku
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 329


+48 12 628 20 95
(st. stacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plKatedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza
i Utylizacji Odpadów (Ś-5)


+48 12 628 28 60
s-5@pk.edu.pl

www.s-5.wis.pk.edu.pl


Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji
i Chłodnictwa (Ś-6)


+48 12 628 28 96
ok@pk.edu.pl

www.ok.pk.edu.pl