I. OPIS KIERUNKU
(English below)

Kierunek Environmental and Land Engineering, prowadzony w języku angielskim kształci i przygotowuje przyszłych absolwentów do:
 • projektowania i eksploatacji instalacji wewnętrznych oraz sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • projektowania technologii i urządzeń służących do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz ich eksploatacji,
 • planowania gospodarki odpadami i pozyskiwania energii z odpadów oraz źródeł odnawialnych,
 • oceny warunków geotechnicznych i zjawisk związanych z interakcją między budowlą i gruntem,
 • analizy systemów ochrony powietrza,
 • projektowania i eksploatacji instalacji budynków energooszczędnych,
 • poznania charakterystyki odnawialnych i alternatywnych źródeł energii,
 • efektywnego wykorzystania nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego.


The Environmental and Land Engineering field, offered in English, educates and prepares future graduates for:
 • designing and operation of internal installations and heating, water and sewage networks,
 • designing of technology and devices for water and wastewater treatment and their operation,
 • waste management and energy recovery from waste and renewable energy,
 • assessment of geotechnical conditions and phenomena related to the interaction between the building and the ground,
 • analysis of air protection systems,
 • design and operation of installations of low energy buildings,
 • getting to know the characteristics of renewable and alternative energy sources,
 • effective use of leading-edge engineering software.
 
II. DLA KOGO / FOR WHOM

Studia II stopnia na tym kierunku skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska w zakresie specjalności prowadzonych na WIŚiE PK lub na innych uczelniach technicznych. Drugą grupę, do której adresowane są studia, stanowią osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany po studiach innych niż inżynieria środowiska, zainteresowane tematyką inżynierii środowiska oraz nowych technologii i wiążące swoją przyszłość z pracą w rozwojowej i dochodowej branży wykonawczo-instalacyjnej. Do grona tego należą zwłaszcza inżynierowie z doświadczeniem zawodowym w tym obszarze, którzy chcą uzupełnić i udokumentować swoje kompetencje. Studia te stanowią bardzo dobrą podstawę do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (dokroranckim).
Warunkiem rekrutacji na specjalność E&LE jest dobra znajomość języka angielskiego (poziom B2).

The second-level studies in this field are addressed to people holding the professional title of engineer or master's degree in engineering under the first-level studies or uniform master's studies in the field of environmental engineering in the field of specializations at the Faculty of Environmental Engineering and Energy or other technical universities. The second group to which the studies are addressed are persons with the professional title of engineer or master's degree obtained after studies other than environmental engineering, interested in the subject of the environmental engineering and new technologies and binding their future with work in the development and profitable executive and installation industry. This group includes in particular engineers with professional experience in this area who want to supplement and document their competences. These studies are a very good basis for continuing education at the third-level studies (doctoral).
The recruitment requirement for the E&LE specialty is a good knowledge of English (B2 level).
ATUTY / ADVANTAGES

W odróżnieniu od innych prowadzonych kierunków, studia na kierunku E&LE dają możliwość poznania szerokiego spektrum zagadnień związanych ze wszystkimi obszarami inżynierii środowiska (woda, powietrze, gleba, klimat wewnętrzny, energia).
In contrast to other programmes, studies in the E&LE field provide the opportunity to learn a wide spectrum of issues related to all areas of environmental engineering (water, air, soil, indoor climate, energy).

Studia prowadzone są w języku angielskim w mniejszych grupach i w międzynarodowej atmosferze ze studentami zagranicznymi studiującymi na PK.
The studies are conducted in English in smaller groups and in an international atmosphere with foreign students studying at the CUT.

Zajęcia prowadzi grono wybranych wykładowców doświadczonych w prowadzeniu zajęć na uczelniach zagranicznych oraz zaproszeni wykładowcy z zagranicy.
Classes are conducted by a group of selected lecturers experienced in conducting classes at foreign universities and invited lecturers from abroad.

Podczas studiów zwraca się szczególną uwagę na bezpośredni kontakt studenta z wykładowcą oraz stosowanie nowoczesnych technik nauczania, z naciskiem na dużą aktywność i samodzielność studenta w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności.
During the studies, special attention is paid to the direct contact of the student with the lecturer and the use of modern teaching techniques, with emphasis on the student's high level of activity and independence in the process of gaining knowledge and skills.

Niewątpliwym atutem absolwentów tego kierunku na rynku pracy będą wysokie kwalifikacje językowe w zakresie technicznym, jak również, w przypadku osób realizujących podwójne dyplomowanie, doświadczenia nabyte podczas studiów na zagranicznej uczelni o wysokiej pozycji naukowej.
An undoubted advantage of graduates of this faculty on the labor market will be high linguistic qualifications in the technical field, as well as, in the case of people pursuing double diplomas, experience acquired during studies at a foreign university with a high scientific position.
Dzięki współpracy PK z Università di Cagliari (Sardynia, Włochy) studia te dają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu ukończenia studiów. Każdego roku wybrana grupa studentów będzie miała możliwość odbycia 2. i 3. semestru studiów na Università di Cagliari, co pozwoli im na równoczesne uzyskanie dwóch dyplomów ukończenia studiów: Politechniki Krakowskiej i Università di Cagliari.

Thanks to the cooperation between the CUT and the Università di Cagliari (Sardinia, Italy), these studies give the opportunity to obtain a double diploma of graduation. Each year, a selected group of students will have the opportunity to complete the second and third semesters of study at the Università di Cagliari, which will allow them to simultaneously obtain two diplomas of graduation: Cracow University of Technology and Università di Cagliari.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU
Environmental and Land Engineering


Podczas studiów drugiego stopnia na kierunku E&LE celem jest zdobywanie wiedzy specjalistycznej oraz rozwój kreatywności przy samodzielnym rozwiązywaniu różnych zagadnień inżynierskich. Podczas pierwszego semestru studiów zdobywasz wiedzę i umiejętności, które stanowią podstawę studiowania na kolejnych semestrach i będą pomocne w zdobywaniu bardziej specjalistycznej wiedzy i umiejętności. W programie pierwszego semestru oferujemy takie przedmioty, jak Geographic Information Systems, data analysis and statistics, oraz applied hydraulics, a także bardziej specjalistyczne: municipal infrastructure, soil remediation i building installations. Poznajesz także nowoczesne oprogramowanie, wykorzystywane w trakcie pracy projektanta (REVIT i FLUENT).
Podczas tego semestru odbędzie się także kwalifikacja studentów spacjalności E&LE do udziału w programie podwójnego dyplomowania w ramach współpracy z Università di Cagliari.

First semester
During the second-cycle studies in the E&LE field, the aim is to acquire specialist knowledge and develop creativity while solving various engineering problems independently. During the first semester of study, you gain knowledge and skills that form the basis for studying in the following semesters and will help you acquire more specialized knowledge and skills. In the program of the first semester we offer such subjects as Geographic Information Systems, data analysis and statistics, and applied hydraulics, as well as more specialized ones: municipal infrastructure, soil remediation and building installations. You also learn about modern software used during the designer's work (REVIT and FLUENT).
During this semester there will also be a qualification of E&LE students to participate in the double degree program in cooperation with the Universitàdi Cagliari.


Drugi semestr studiów na kierunku E&LE poświęcasz na poznanie i pogłębienie wiedzy specjalistycznej z zakresu wodociągów i kanalizacji (water supply and sewerage) oraz technologii wody i ścieków (water and wastewater treatment), usuwania i unieszkodliwiania odpadów (solid waste management), a także projektowania i eksploatacji energooszczędnych budynków (energy effficient buildings) i kontrolowania jakości powietrza wewnątrz budynków (indoor air quality). Jest też możliwość wybrania dodatkowego przedmiotu związanego z zainteresowaniami studenta.
Studenci zakwalifikowani do programu podwójnego dyplomowania będą podczas tego semestru studiowali w Università di Cagliari we Włoszech według zbliżonego programu studiów. Natomiast do grupy pozostającej na PK dołączą studenci z Università di Cagliari.

Second semester (opportunity to study at the Università di Cagliari)
The second semester of the E&LE course is devoted to getting to know and deepening specialist knowledge in the field of water supply and sewerage as well as water and wastewater treatment, solid waste management and design and exploitation of energy efficient buildings and indoor air quality control of buildings. It is also possible to choose an additional subject related to the student's interests.
Students qualified for the double diploma program will be at Universitàdi Cagliari in Italy during this semester, according to a similar degree program. On the other hand, students from Universitàdi Cagliari will join the group remaining at the CUT.


Ostatni semestr upływa Ci na przygotowaniu pracy magisterskiej na wybrany przez Ciebie temat pod kierunkiem wybranego wykładowcy oraz na przygotowaniu do jej obrony. Jednak wciąż będziesz uczestniczył w zajęciach pogłębiających Twoją wiedzę na temat na temat współdziałania budowli i gruntu (soil-structure interactions) oraz metod i instalacji ochrony powietrza (air protection).
Studenci zakwalifikowani do programu podwójnego dyplomowania będą podczas tego semestru kontynuowali studia w Universitàdi Cagliari we Włoszech, podobnie jak studenci z Cagliari na PK.
Po zaliczeniu ostatniego semestru oraz obronie pracy dyplomowej zostajesz absolwentem WIŚiE PK z tytułem magistra inżyniera inżynierii środowiska. Studenci, którzy uczestniczyli w programie podwójnego dyplomowania, otrzymają również prestiżowy dyplom ukończenia Università di Cagliari (Master in Environmental and Land Engineering).

Third semester (opportunity to study at the Università di Cagliari)
You pass the last semester preparing your master's thesis on the subject chosen by you under the supervision of the chosen lecturer and defending it. However, you will continue to participate in activities that deepen your knowledge about the interaction between building and soil (soil-structure interactions) and methods and installations of air protection.
Students qualified for the double diploma program will continue their studies at Università di Cagliari in Italy during this semester, as well as students from Cagliari at CUT.
After passing the last semester and defending your diploma thesis, you are a graduate of Faculty of Environmental Engineering CUT with a master's degree in environmental engineering. Students who have participated in the double diploma program will also receive the prestigious diploma of Università di Cagliari (Master in Environmental and Land Engineering).
IV. PO STUDIACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach II stopnia na inżynierii i kształtowaniu środowiska (Environmental and Land Engineering), a także odbyciu praktyki zawodowej, absolwenci mogą ubiegać się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czyli tzw. uprawnienia budowlane. Uprawnienia te pozwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności:
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 • konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.


Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
PROJEKTANT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria i kształtowanie środowiska (E&LE) można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria i kształtowanie środowiska (E&LE) można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto półtoraroczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria i kształtowanie środowiska (E&LE) można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto półtoraroczną praktykę na budowie.
PROJEKTANT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria i kształtowanie środowiska (E&LE) można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci inżynierii i kształtowanie środowiska WIŚiE PK (Environmental and Land Engineering) znajdą pracę w zakładach gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, jednostkach administracji państwowej lub samorządowej (WIOŚ, starostwa, urzędy gminy) np. jako inspektorzy ochrony środowiska, w zakładach przemysłowych z branży sanitarnej albo prywatnych przedsiębiorstwach – jako projektanci, wykonawcy, konsultanci. Inne możliwości to placówki naukowe, firmy prywatne (doradztwo inwestycyjne), przedstawicielstwa firm zagranicznych w zakresie urządzeń, instalacji i systemów środowiskowych.
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek INŻYNIERIA i KSZTAłTOWANIE ŚRODOWISKA

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 329


+48 12 628 20 95
(st. stacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.pl
dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK
odpowiedzialny za kierunek E&LE

Masz pytania? Pisz na:
jmikosz@pk.edu.pl