I. OPIS KIERUNKU

Każdy z nas codziennie słyszy o zanieczyszczaniu wody, gleby i powietrza, rabunkowym korzystaniu z zasobów środowiska czy zmianach klimatycznych. Są to zjawiska związane z rozwojem cywilizacyjnym, na które wciąż poszukujemy właściwej odpowiedzi. Może ją stanowić gospodarka zrównoważonego rozwoju. Jednak do jej wdrożenia potrzebujemy wiedzy oraz innowacyjnych technologii środowiskowych (ekotechnologii), które mądrze zastosowane, pozwolą nam rozwijać się z poszanowaniem praw przyrody. Temu celowi będzie służyć kształcenie specjalistów na kierunku EKOTECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU(EZR).

Zgodnie ze słowami Alberta Einsteina „Problemów nie da się rozwiązać pozostając na tym samym poziomie świadomości, na którym byliśmy, gdy je tworzyliśmy”, musimy być mądrzejsi od naszych poprzedników. Dążenie do zrównoważonego rozwoju jest obecnie powszechnie akceptowanym kierunkiem rozwoju społeczeństw we wszystkich jego wymiarach. Jednak dla realizacji tego celu wszystkie gałęzie przemysłu i gospodarki komunalnej potrzebują nowych, innowacyjnych technologii, które pozwolą bardziej racjonalnie wykorzystywać dostępne zasoby środowiska. Potrzebują także specjalistów - inżynierów, którzy będą potrafili te technologie projektować i wdrażać, wykorzystując różne narzędzia (w tym sztuczną inteligencję (AI)), a równocześnie będą dostrzegali społeczny i ekonomiczny kontekst ich stosowania.
Stwarza to rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających podstawową wiedzę inżynierską połączoną z kompetencjami w zakresie nowych technologii, ekonomii i prawa ochrony środowiska. Osoby takie powinny rozumieć potrzebę zastępowania nieodnawialnych zasobów środowiska ich odnawialnymi odpowiednikami, a także mieć wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia tych zasad w procesach produkcyjnych zgodnie z koncepcją gospodarki cyrkulacyjnej. Takimi osobami będą absolwenci kierunku EZR.
Kierunek EZR został tak zaplanowany, żeby studenci oprócz kompleksowej wiedzy zdobyli szerokie umiejętności praktyczne. Dlatego w programie studiów znalazło się szczególnie dużo zająć laboratoryjnych i seminariów, a także zajęć prowadzonych przez specjalistów z przemysłu. Tematyka zajęć jest bardzo rozległa i obejmuje m.in. odnawialne źródła energii, podstawy procesów i technologii przemysłowych, technologie związane z ochroną powietrza, wody i gleby, monitoring zanieczyszczeń, odzysk materiałów i energii, podstawy AI oraz nanotechnologie i nowoczesne materiały. Wiedza techniczna uzupełniona jest przedmiotami o profilu prawnym, społecznym i ekonomicznym oraz przedmiotami o charakterze humanistycznym. Dzięki temu absolwent EZR, oprócz wysokiej jakości wykształcenia technicznego, będzie rozumiał zachodzące procesy cywilizacyjne oraz posiadał podstawowe umiejętności biznesowe i wykazywał wrażliwość społeczną.
II. DLA KOGO

Kierunek EKOTECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU jest kierunkiem łączącym wysokiej jakości wykształcenie techniczne z wiedzą i umiejętnościami o charakterze społecznym, prawnym i ekonomicznym. W swoim założeniu jest on adresowany do młodych kobiet i mężczyzn, którzy:
 • interesują się nowoczesnymi technikami i technologiami
 • dostrzegają i rozumieją aktualne trendy promujące stosowanie nowoczesnych technologii środowiskowych oraz związane z tym oczekiwania społeczne, a także rosnącą rolę sztucznej inteligencji w tych procesach
 • próbują zrozumieć zachodzące procesy cywilizacyjne z ich pozytywnymi i negatywnymi skutkami dla środowiska naturalnego
 • mają szerokie horyzonty myślowe, są osobami kreatywnymi, otwartymi na nowe rozwiązania i dociekliwymi, a przy tym potrafią kierować się zdrowym rozsądkiem
 • w swoim życiu zawodowym chcą pracować w przemyśle, gospodarce komunalnej lub administracji na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez wprowadzanie innowacyjnych technologii, stosowanie nowych rozwiązań i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska.
Zgodnie ze słowami Alberta Einsteina „Problemów nie da się rozwiązać pozostając na tym samym poziomie świadomości, na którym byliśmy, gdy je tworzyliśmy”, musimy być mądrzejsi od naszych poprzedników. Dążenie do zrównoważonego rozwoju jest obecnie powszechnie akceptowanym kierunkiem rozwoju społeczeństw we wszystkich wymiarach.
ATUTY

Wyjątkowe cechy kierunku EKOTECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU to:

 • interdyscyplinarność: EZR oferuje wysoki poziom wiedzy technicznej zakresie nowoczesnych i innowacyjnych ekotechnologii obejmujących różne gałęzie przemysłu i gospodarki komunalnej
 • komplementarność: EZR łączy wysoki poziom wykształcenia technicznego z wiedzą na temat zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, przemian cywilizacyjnych, a także wiedzą ekonomiczną, prawną i biznesową
 • nastawienie na zdobywanie umiejętności praktycznych: ograniczyliśmy ilość wykładów na rzecz zajęć laboratoryjnych i seminaryjnych odbywających się w mniejszych grupach w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi zajęcia
 • wszechstronność: kształcimy absolwentów, którzy będą mogli pracować praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, w firmach komunalnych, administracji, albo założyć własną działalność gospodarczą (małą firmę lub start-up)
 • elastyczność: studenci EZR maja dużą swobodę wyboru przedmiotów i bloków tematycznych umożliwiającą indywidualną specjalizację, a absolwenci są przygotowani zarówno do kontynuacji studiów na 2. stopniu, jak i do podjęcia pracy zawodowej
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU
EKOTECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU


Na początku studiów zdobywasz podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, ekologii i chemii niezbędną do zrozumienia i opisu procesów zachodzących w środowisku naturalnym. W ramach przedmiotu „Zawód: inżynier” poznajesz specyfikę zawodu inżyniera w różnych obszarach techniki i technologii oraz zasady studiowania na tym kierunku studiów. Omawiane będą także tematy związane z polityką zrównoważonego rozwoju, procesami produkcyjnymi w przemyśle oraz przedstawiona zostanie idea gospodarki cyrkulacyjnej. Studenci stopniowo będą wprowadzani w tematy inżynierskie, takie jak podstawy sztucznej inteligencji (AI), odnawialne źródła energii, mikrobiologia techniczna. Stopniowo opanowujesz narzędzia informatyczne, którymi będziesz się posługiwać w dalszej części studiów i pracy inżyniera. Każdy student ma prawo wyboru narzędzi informatycznych, których będzie się uczył, w zależności od posiadanych już umiejętności i potrzeb. Na I roku studiów rozpoczyna się także nauka wybranego języka obcego.


Stopniowo wprowadzamy Cię w coraz bardziej specjalistyczne zagadnienia inżynierskie. Rozpoczynasz naukę o nowoczesnych materiałach, procesach uzdatniania wody, poznajesz nowoczesne technologie energetyczne oraz zasady prowadzenia monitoringu środowiska. Pogłębiasz także wiedzę ogólną na temat zjawisk termodynamicznych, mechaniki płynów i procesów chemicznych zachodzących w środowisku. Kontynuujesz naukę posługiwania się wybranymi przez siebie narzędziami informatycznymi oraz naukę języka obcego. Po 3. semestrze studiów studenci mogą wybrać jeden z dwóch specjalizujących bloków tematycznych: Analityka środowiskowa lub Urządzenia, sieci, instalacje, w ramach których będą kontynuować studia na semestrach 4-7. Większość przedmiotów jest wspólnych, jednak pierwszy z bloków ukierunkowany jest nieco bardziej na zagadnienia technologiczne i analityczne, a drugi na tematy projektowe. W ten sposób każdy student może lepiej realizować swoje zainteresowania i przygotować się do swojej indywidulanej ścieżki kariery zawodowej.


Jest to czas zdobywania specjalistycznej wiedzy na temat nowoczesnych technologii. Zdobywasz wiedzę o nanotechnologiach i sposobach sterowania procesami przemysłowymi, poznajesz techniki i technologie oczyszczania ścieków, ochrony powietrza i remediacji gruntów, produkcji i wykorzystywania biogazu, magazynowania energii, a także uczysz się sposobów oceny wpływu różnych procesów na środowisko. W zależności od wybranego bloku tematycznego studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę w zakresie metod analizy próbek środowiskowych i przemysłowych lub poznać zasady projektowania wodociągów i kanalizacji. Podczas 6. semestru studiów odbywasz praktykę zawodową w wybranej instytucji lub firmie i w ten sposób możesz praktycznie zweryfikować zdobytą wiedzę i umiejętności.


To ostatni semestr studiów, na którym studenci przygotowują swoja pracę dyplomową. I dlatego liczba godzin zajęć jest znacznie mniejsza niż na innych semestrach. W zależności od wybranego bloku tematycznego uczysz się o mikrozanieczyszczeniach środowiska, metodach membranowych i biopaliwach, lub poznajesz podstawy ogrzewnictwa, klimatyzacji i wentylacji. Oprócz przedmiotów specjalistycznych, wszyscy studenci uczą się o różnych aspektach funkcjonowania firm, ich finansach, oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.
IV. PO STUDIACH
KONTYNUACJA STUDIÓW

Absolwenci I stopnia kierunku TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na tym samym kierunku studiów (planowany do uruchomienia) lub na innym kierunku o podobnej tematyce, na przykład Inżynieria środowiska lub Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwentka lub absolwent kierunku EKOTECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU z racji swojego wszechstronnego wykształcenia technicznego uzupełnionego wiedzą ekonomiczną i prawną oraz rosnącego zapotrzebowania na takich specjalistów może znaleźć zatrudnienie:
 • praktycznie w każdej gałęzi przemysłu w działach ochrony środowiska lub innych zajmujących się monitoringiem środowiska, zaopatrzeniem zakładu w wodę, wykorzystaniem energii, gospodarką odpadami i ściekami, ochroną powietrza;
 • w zakładach gospodarki komunalnej zajmujących się większością usług komunalnych (woda, ścieki, odpady, ochrona i monitoring środowiska, ochrona powietrza);
 • administracji różnych szczebli zajmujących się zagadnieniami środowiskowymi
 • w formie własnej działalności biznesowej w formie małej firmy lub start-upu, gdzie będą mogli realizować swoje autorskie idee i pomysły;
 • krajowych i zagranicznych organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem społeczeństw.
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA
Budynek WIŚiE, pok. nr 2 (parter)
rws@pk.edu.pl
tel. +48 12 628 28 09


dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK

dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK

Masz pytania? Pisz na:
jerzy.mikosz@pk.edu.pl

Katedra Technologii Środowiskowych (Ś-4)

+48 12 628 20 42
s-4@pk.edu.pl
srodowisko.pk.edu.pl