I. OPIS KIERUNKU

Kierunek GEOINFORMATYKA łączy 3 obszary naukowo-inżynierskie:
 • kompleksową teledetekcję,
 • inżynierię i analizę danych,
 • zagadnienia geoinżynieryjne i hydroinżynieryjne.

Absolwenci kierunku GEOINFORMATYKA zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie kompleksowej teledetekcji (Complex Remote Sensing), która jest połączeniem teledetekcji geodezyjnej oraz metod geofizycznych. Nauczą się technik zdalnego i nieinwazyjnego pozyskiwania geodanych i hydrodanych z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych, lotniczych/dronowych, naziemnych oraz nawodnych dla wszystkich trzech geosfer, tzn. litosfery, hydrosfery i atmosfery.

Zagadnienia informatyczne, które poznają, zaliczają się do zagadnień Data Science, tzn. do inżynierii i analizy danych, a ich opanowanie pozwala wykonać przetwarzanie cyfrowych geodanych i hydrodanych, ich komputerową wizualizację oraz analizę i interpretację.

Specjalistyczna wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom kierunku GEOINFORMATYKA na czynne uczestnictwo w pracach interdyscyplinarnych zespołów zajmujących się zagadnieniami geoinżynierii (tzn. geodezji i kartografii, geofizyki, geologii i geomorfologii, geotechniki i geomechaniki) oraz hydroinżynierii (tzn. hydrologii, hydrogeologii, hydrauliki, hydrotechniki).

Kierunek GEOINFORMATYKA wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy XXI wieku, ponieważ - jak przekonuje Harvard Bussiness Review - DATA SCIENTIST, czyli osoba zajmująca się inżynierią i analizą danych (m.in. geodanych i hydrodanych) to:
„…najbardziej seksowny zawód XXI wieku…”
 
 
 
„ (...) Żyjemy w fascynującej dobie przeciążenia informacyjnego… zarówno samo zdobycie różnorakich danych, jak i późniejsze ich przechowywanie, nie stanowi już właściwie żadnego problemu. Wyzwaniem pozostaje jednak przetworzenie tego oceanu nic niemówiących ciągów bitów na użyteczną wiedzę…. Z tego rodzaju wyzwaniami mierzy się m.in. względnie nowa, ale prężnie rozwijająca się dziedzina Data Science, która wymaga od zajmujących się nią profesjonalistów nie tylko dziedzinowej wiedzy eksperckiej, ale również szeroko pojętej kreatywności i ciekawości świata”.
   
cytat z książki „Przetwarzanie i analiza danych w języku Python”
II. DLA KOGO

Kierunek GEOINFORMATYKA jest kierunkiem łączącym nowoczesne techniki informatyczne (należące do Data Science) z szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu nauk o Ziemi i inżynierii środowiska (do których zalicza się m.in. geoinżynierię i hydroinżynierię).
Dlatego też, kierunek adresowany jest do osób, które z jednej strony interesują się zagadnieniami informatycznymi i chcą nadal rozwijać się zawodowo w tym obszarze, a dodatkowo chciałyby wyspecjalizować się w pozyskiwaniu, przechowywaniu, zabezpieczeniu, przetwarzaniu, wizualizacji i analizie geodanych i hydrodanych.
Kierunek jest więc idealnym wyborem dla osób, które interesują się informatyką, fizyką, matematyką, geografią oraz lubią przebywać w terenie, gdzie prowadzone są pomiary z zakresu geodezji i geofizyki, przy użyciu specjalistycznych urządzeń elektronicznych.
Aby utrzymać bardzo wysoką jakość nauczania, na każdym roku zajęcia prowadzone będą w maksymalnie 2-3 grupach komputerowych, co pozwoli na stworzenie elitarnego kierunku kształcącego Data Scientists, o specjalności Geo-Hydro-Data Scientists.
ATUTY

W odróżnieniu od innych uczelni w Polsce, kierunek GEOINFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK, jako pierwszy połączył trzy obszary:
 • kompleksowego (tzn. geodezyjno-geofizycznego) i nieinwazyjnego gromadzenia geodanych i hydrodanych;
 • rozpoznania wszystkich trzech geosfer oraz analizy procesów zachodzących w litosferze, hydrosferze i atmosferze;
 • wykorzystania technik inżynierii i analizy danych do przetwarzania, wizualizacji i interpretacji geodanych i hydrodanych.
Ważnym elementem systemu nauczania jest oparcie go na 3 zestawach przedmiotów, są to:
 • przedmioty ogólne (22%), takie jak matematyka i fizyka, jak również te, które pozwolą na zdobycie umiejętności biegłego posługiwania się językiem obcym oraz zajęcia z zakresu ekonomii i prawa, które ułatwią założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz inne przedmioty humanistyczno-społeczne;
 • przedmioty kierunkowe, które pozwolą na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kompleksowej teledetekcji, geoinżynierii i hyderoinżynierii (18%) jak również wprowadzą studenta w zagadnienia informatyczne (36%);
 • wybieralne przedmioty specjalnościowe (21%), które pozwolą studentom na samodzielne ukierunkowanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w 4 najważniejszych obszarach informatyki, tzn. programowanie, zagadnienia bazodanowe, komputerowe techniki wizualizacji i analizy danych, technologie internetowe.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU
GEOINFORMATYKA


Na I roku studiów pogłębisz wiedzę z zakresu matematyki i fizyki, która jest niezbędna do zrozumienia i opisu procesów zachodzących w geosferach (tj. litosferze, hydrosferze i atmosferze). Zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu geoinżynierii (gdzie pracuje się z geodanymi) i hydroinżynierii (gdzie pracuje się z hydrodanymi), jak również z obszaru geodezji i kartografii. Opanujesz zagadnienia z dziedziny fizyki atmosfery, ze szczególnym uwzględnieniem meteorologii i klimatologii, co jest istotne ze względu na szybko zachodzące obecnie na Ziemi zmiany klimatyczne. Na I roku przekazywana jest również wiedza wprowadzająca do zagadnień informatycznych, które będą wykorzystywane na wyższych latach, m.in. arkusze kalkulacyjne i systemy algebry komputerowej oraz  podstawy programowania (w C/C++/C#), wprowadzenie do projektowania w środowisku CAD, pozyskiwanie danych z zasobów internetowych, architektura komputerów i systemy operacyjne.


Na II roku studiów wprowadzane są zagadnienia kompleksowej teledetekcji, tzn. hydrogeofizyka i teledetekcja geodezyjna oraz omawiane są techniki fotogrametrii i systemy GNSS. Następnie poznajesz tematykę gromadzenia danych pozyskanych z kompleksowych metod teledetekcyjnych, tj. zagadnienia bazodanowe. Bardzo ważnym elementem nauczania na II roku studiów jest przetwarzanie i analiza geodanych i hydrodanych, do czego wykorzystywana jest: algorytmika, programowanie w języku Python i w środowisku Matlab, przetwarzanie sygnałów cyfrowych, zagadnienia tomografii i algorytmów inwersyjnych oraz statystyka komputerowa. Na II roku studiów uczysz się także zagadnień z zakresu grafiki komputerowej oraz wizualizacji i analizy geodanych i hydrodanych w Systemach Informacji o Terenie (SIT) oraz w Systemach Informacji Geograficznej (GIS), jak również w środowisku Golden Software.


Na III roku studiów zdobywasz zaawansowane kompetencje informatyczne, należące w większości do Data Science, z zakresu przetwarzania i analizy geodanych(w środowiskach Matlab/Scilab/Octave) i hydrodanych (w języku programowania R), jak również poznajesz zagadnienia wprowadzające do metod optymalizacyjnych oraz do przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych. Na II roku studiów wprowadzone zostały moduły specjalizujące wiedzę i umiejętności informatyczne, tzn.: programowanie II (UML, Java, programowanie aplikacji geoinformatycznych i systemów mobilnych), bazy danych II (bazy danych GIS, Big Data, hurtownie danych), techniki wizualizacji i analizy obrazów (poszerzenie umiejętności z zakresu przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych oraz grafiki i animacji komputerowej).
Przez I, II i III rok studiów prowadzone są zajęcia z języków obcych. Na III roku zyskujesz podstawową wiedzę prawno-ekonomiczną oraz humanistyczno-społeczną, niezbędną przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Po III roku nasi studenci odbywają praktyki w firmach z branży geoinżynieryjnej, hydroinżynieryjnej i IT. W ramach praktyk nauczysz się projektowania i wykonywania pomiarów oraz przeprowadzisz komputerowe przetwarzanie, wizualizację i analizę zgromadzonych geodanych i hydrodanych


IV rok studiów (semestr zimowy) poświecony jest na przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej. Rozwijasz także i pogłębiasz swoją wiedzę w zakresie technik internetowych tzn.: HTML, CSS, PHP, projektowanie i budowa sieci komputerowych, administracja i wirtualizacja systemów komputerowych, programowaniem w języku JavaScript oraz zagadnienia z zakresu Internetu rzeczy (IoT).
IV. PO STUDIACH
KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci I stopnia kierunku GEOINFORMATYKA mogą kontynuować naukę na II stopniu kierunku, co pozwoli im wyspecjalizować się w dwóch obszarach, tzn.:
 • w zaawansowanych technikach Data Science, m.in. Artificial Intelligence, Data Mining, Machine Learning oraz
 • w symulacjach komputerowych (tj. w modelowaniu numerycznym) zagadnień z zakresu nauk o Ziemi i inżynierii środowiska.
Amerykańskie portale rekrutacyjne wskazują od kilku lat, że specjaliści z Data Science znajdują się na czele listy „25 Best Jobs in America".
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku GEOINFORMATYKA będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in.:
 • jako twórcy i użytkownicy oprogramowania dedykowanego dla inżynierii i ochrony środowiska oraz nauk o Ziemi,
 • w firmach geoinżynieryjnych oraz w firmach hydroinżynieryjnych, gdzie znajdą zatrudnienie w działach zajmujących się przetwarzaniem, wizualizacją i analizą geodanych i hydrodanych,
 • w firmach wykorzystujących środowisko CAD, jako programiści i użytkownicy baz danych geoprzestrzennych, jako projektanci i użytkownicy systemów GIS i SIT,
 • uniwersalna wiedza i umiejętności z zakresu Data Science zdobyte podczas studiów pozwolą na poszukiwanie pracy w firmach z branży IT i innych instytucjach zajmuących się gromadzeniem i zabezpieczaniem danych oraz ich dalszym przetwarzaniem, wizualizacją i analizą.
Rekrutacja na studia I stopnia
krok po kroku
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek GEOINFORMATYKA

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 334


+48 12 628 28 25
(st. stacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plKatedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)

+48 12 628 28 12
sekretariat@iigw.pk.edu.pl

www.iigw.pk.edu.pl