I. OPIS STUDIÓW

Polska nadrabia wieloletnie zaległości w zakresie rozwoju urbanizacji obejmującej miasta, tereny podmiejskie, rozwój dróg transportowych - lokalnych, ponadlokalnych, szybkiego ruchu i autostrad oraz całą związaną z rozwojem tych obszarów infrastrukturę towarzyszącą.
Europa i Świat nieprzerwanie i intensywnie rozwijają urbanizację, kładąc nacisk na metropolizację i rozwój wielkich aglomeracji miejskich.
To powoduje zapotrzebowanie na inżynierów posiadających specyficzny zestaw kompetencji techniczno-planistycznych, którzy swobodnie posługują się nowoczesnymi technikami i narzędziami oraz niekonwencjonalnymi technologiami podnoszenia jakości życia, potrafią efektywnie pracować w interdyscyplinarnych zespołach i integrować lokalne społeczności wokół rozwiązywania problemów.

Studia na międzywydziałowym kierunku gospodarka przestrzenna dzięki połączeniu w ramach programu studiów wiedzy z zakresu:
 • przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • zasad i technik planowania przestrzennego,
 • ogólnej wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej,
 • specjalistycznej wiedzy z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni oraz planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej,
kształcą i przygotowują właśnie takich specjalistów.
 
II. DLA KOGO

Studia na międzywydziałowym kierunku gospodarka przestrzenna skierowane sa do osób chcących zdobyć zawód i kompetencje, pozwalające profesjonalnie porządkować przestrzeń i chronić zalety otoczenia, a jednocześnie nie hamować jego rozwoju. Kandydatów powinna cechować wyobraźnia przestrzenna, umiejętność pracy zespołowej, otwartość na nowe rozwiązania techniczne oraz narzędzia informatyczne dla analiz i przetwarzania danych o terenie i jego cechach. Zapraszamy osoby ambitne, lubiące wyzwania, przekonane, że profesjonalne planowanie wykorzystania przestrzeni zapewni nam wszystkim wysoką jakość życia.
ATUTY

W gospodarce przestrzennej nie ma dwóch takich samych zadań do rozwiązania, dzięki czemu praca nie bywa nudna.

Praca nad najważniejszą tkanką miast nigdy się nie skończy.

Gospodarka przestrzenna tworzy miejsca pracy, których nie można przenieść do innego kraju.

Rekrutacja i kształcenie na MIĘDZYWYDZIAŁOWYM KIERUNKU STUDIÓW gospodarka przestrzenna, prowadzonym wspólnie przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, odbywać się będą w ramach międzywydziałowej oferty edukacyjnej i wspólnej liczby miejsc. Co to oznacza w praktyce?
 • zajęcia z wykładowcami 3 Wydziałów PK (WA-WIL-WIŚiE),
 • sprawy administracyjne i obsługa studentów prowadzone przez 1 z tych 3 Wydziałów (WIŚiE).
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU
GOSPODARKA PRZESTRZENNA


Pierwszy rok obejmuje przedmioty podstawowe dla studiów technicznych i bazy planistycznej. Jest zatem matematyka i fizyka w zakresie wymaganym dla tego kierunku, ale równoczeńie uczysz się podstaw geologii, ekonomii, historii urbanistyki, rysunku technicznego oraz rysunku planistycznego. W ten sposób już na pierwszym roku możesz nie tylko sprawdzić się w nowej roli, ale także rozwinąć swoje umiejętności manualne i wyobraźnię przestrzenną. Aby ułatwić komunikację informacyjną i międzynarodową, zapewniamy Ci także wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i naukę języka obcego, nie zapominając o dobrej kondycji fizycznej, zgodnie z Twoim własnym wyborem aktywności ruchowej w ramach wychowania fizycznego.

Drugi rok to przyspieszenie tempa, w jakim w nabywasz wiedzę i umiejętności specjalistyczne, także z zakresu kompetencji społecznych, np. w zakresie technik mediacyjnych. Podstawowe pakiety wiedzy dla Ciebie - przyszłego planisty - to geografia ekonomiczna, teoria i praktyka w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, wodno-kanalizacyjnej i przeciwpowodziowej, w tym także podstawy gospodarki nieruchomościami i odpadami. To kluczowe zagadnienia dla profesjonalnego planowania, przy uwzględnieniu przyrodniczych uwarunkowań w gospodarowaniu przestrzenią. Nie można ich jednak oderwać od kompetencji narzędziowych, z których - na tym etapie - główne to wykorzystanie narzędzi geodezyjnych i kartograficznych oraz systemów informacji przestrzennej (GIS).
Umiejętny dobór trzech rodzajów zajęć: wykładów, ćwiczeń projektowych i laboratoriów komputerowych - daje Ci gwarancję właściwej percepcji nowych treści i rozwoju Twoich kompetencji w tym zakresie.


Trzeci rok przygotowuje Cię do zawodu planisty, dając, obok wiedzy i pakietu narzędziowego, także kompetencje praktyczne. W tym okresie, rozwijasz umiejętność wykorzystania narzędzi GIS-owych oraz kartografii społeczno-ekonomicznej w planowaniu. Nabywasz kwalifikacje w zakresie planowania infrastruktury, projektowania urbanistycznego, a także kształtowania krajobrazu w zależności od rodzaju przestrzeni oraz rewitalizacji obszarów zurbanizowanych dla podniesienia jakości życia, wszystko z uwzględnieniem oceny oddziaływania na środowisko planowanych działań. Aby wyposażyć Cię w specjalistyczne kompetencje, dajemy Ci do dyspozycji blok tematyczny, w ramach którego realizujesz specjalistyczne projekty związane z inżynierią środowiska.


To w zasadzie jeden, siódmy semestr, na którym realizowana jest praca dyplomowa. Temat wybierasz spośród przedstawionych propozycji lub proponujesz go sam, decydując o wyborze promotora pod koniec trzeciego roku. Na tym etapie jest to możliwe, ponieważ semestr ten poprzedzają praktyki zawodowe, które pozwolą Ci „zobaczyć siebie" z perspektywy tego zawodu, w różnych miejscach przyszłej pracy.
Praca dyplomowa to poważna sprawa, dlatego inne zajęcia są ograniczone i uzupełniają jedynie wiedzę ogólną w zakresie polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, ekonomiki miast i regionów, a także ochrony własności intelektualnej - zagadnień istotnych i przydatnych w przyszłości zawodowej.
IV. PO STUDIACH
KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci studiów gospodarka przestrzenna mogą kontynuować naukę na prowadzonych przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PK wspólnie z Wydziałem Architektury PK oraz z Wydziałem Inżynierii Lądowej PK studiach II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna lub specjalność Urbanistyka i transport.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci gospodarki przestrzennej mogą podjąć pracę w:
 • biurach i firmach projektowych zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz planowaniem i projektowaniem infrastruktury technicznej i transportowej;
 • jednostkach lokalnego samorządu terytorialnego – zwłaszcza w zarządach gospodarki komunalnej i transportu – oraz w jednostkach wykonawczych, realizujących zadania planowania, kształtowania rozwiązań i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gospodarowania wodami opadowymi i innych branżowo powiązanych z gospodarka przestrzenną;
 • jednostkach regionalnego samorządu terytorialnego i ich strukturach branżowych związanych z gospodarką przestrzenną;
 • jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujących się zarządzaniem, kształtowaniem warunków i kontrolą rozwoju;
 • organizacjach pozarządowych.
Rekrutacja na studia I stopnia
krok po krokuKONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA


Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 328


+48 12 628 28 05
(st. stacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plWydział Architektury

http://arch.pk.edu.plWydział Inżynierii Lądowej

http://wil.pk.edu.plWydział Inżynierii Środowiska

http://www.wis.pk.edu.pl/