I. OPIS SPECJALNOŚCI

Studia na kierunku inżynieria środowiska specjalność Hydroinżynieria przygotowują przyszłych inżynierów do realizacji inwestycji związanych z wodą i gruntem.

Kształtują wiedzę i umiejętności niezbędne by ocenić warunki geotechniczne i zgodnie z tym wybrać oraz zaprojektować odpowiedni fundament. Studenci poznają metody wzmacniania podłoża gruntowego, zjawiska związane z wodą w gruncie, wpływ czynników atmosferycznych i temperatury na podłoże gruntowe. Ponieważ znają podstawy projektowania małych obiektów hydrotechnicznych, mogą w przyszłości zajmować się eksploatacją budowli hydrotechnicznych, ochroną i zabudową rzek, budową wałów przeciwpowodziowych, nasypów drogowych i kolejowych.
Studia dostarczają również wiedzy na temat stosunków wodnych na użytkach rolnych, a także na temat odwodnień terenów przemysłowych i zurbanizowanych. Uczą rozumieć procesy występujące w zlewni potoku, sposoby przeciwdziałania ich negatywnym skutkom oraz zasady utrzymania i regulacji koryta zgodnej z wymogami ekologii i architektury krajobrazu. Studenci nabywają umiejętność tworzenia koncepcyjnych rozwiązań ziemnych budowli hydrotechnicznych, bezpiecznego kształtowania nasypów hydrotechnicznych, ograniczenia filtracji w korpusie budowli i jego podłożu oraz organizacji budowy z wykorzystaniem budowli tymczasowych.
 
Proces kształcenia zaprojektowano tak, by inżynierowie kończący studia na specjalności HYDROINŻYNIERYJNEJ posiadali grutowną wiedzę na temat powodzi, środków ochrony przed powodzią, a także umiejętność określenia ryzyka powodziowego.
II. DLA KOGO

Studia na specjalności Hydroinżynieria skierowane są do osób posiadających wyobraźnię przestrzenną, które chętnie korzystają z narzędzi informatycznych i potrafią połączyć wiedzę inżynierską z ekonomiczną. Kandydatów powinno cechować przekonanie, że warto i można podnosić poziom jakości życia – ale nie kosztem środowiska. Powinny to być osoby lubiące wyzwania intelektualne, które zagrożenia naturalne i potrzebę adaptacji do zmian klimatu postrzegają właśnie w taki sposób.
ATUTY

Wzrasta liczba inwestycji budowlanych w coraz trudniejszych warunkach gruntowych, a my uczymy niezbędnych do ich realizacji metod: wzmacniania gruntów i kontrolowanego odprowadzania wody.

Będziesz jednym z niewielu specjalistów skutecznie zapobiegających katastrofom naturalnym, któremu zagrożenia naturalne po prostu dodają pracy.

Perspektywa ciekawej i angażującej pracy w przyszłości – nie ma dwóch takich samych zadań inżynierskich a różnorodność zjawisk skutecznie uniemożliwia nudę.
Pracodawcy doceniają praktyczne podejście naszych absolwentów poparte gruntowną wiedzą, pozwalającą na zrozumienie istoty zjawisk i procesów.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
HYDROINŻYNIERIA


Pierwszy rok studiów na kierunku inżynieria środowiska to dwa semestry zajęć wprowadzających w szeroko pojętą tematykę środowiska. Początek studiów to przedmioty podstawowe: uczycie się matematyki, fizyki, chemii oraz biologii na poziomie uczelni wyższej. Są to zajęcia stanowiące podbudowę dla dalszych specjalistycznych przedmiotów zawodowych. Semestr drugi wprowadza w problematykę branżową – pozwala zrozumieć podstawowe zjawiska i procesy w naukach o gruncie, wodzie, atmosferze, geodezji czy mechanice, tworząc stabilny fundament wiedzy inżynierskiej dotyczącej środowiska. Jednocześnie, w trakcie obu semestrów, szkolisz się w wybranym języku obcym, jak również poznajesz podstawy rysunku technicznego, zarówno ręcznego jak i wspomaganego komputerowo.


Na drugim roku kontynuujesz naukę mechaniki, podstaw termodynamiki oraz mechaniki płynów, a także zdobywasz podstawy ogólnej wiedzy inżynierskiej dotyczącej budownictwa i materiałów w nim stosowanych. Wiedza przekazywana w trakcie tych zajęć jest fundamentalna dla każdego przyszłego inżyniera zajmującego się problematyką środowiska, pozwoli Ci na zrozumienie i profesjonalny opis zjawisk, z którymi się na co dzień będziesz stykać się w późniejszej pracy. Po wyborze specjalności Hydroinżynieria już od czwartego semestru rozpoczną się zajęcia ściśle związane z wybraną specjalnością. Na zajęciach przekazane zostaną podstawy do dalszych zajęć projektowych. Dowiesz się więcej na temat właściwości gruntu, a także na temat badań polowych. Już pod koniec semestru będziesz potrafił określić warunki przepływu wody w korycie otwartym, a także warunki transportu rumowiska, który odbywa się rzekach i potokach górskich. Pojawią się zajęcia przedstawiające problemy związane z gospodarką wodną.


Trzeci rok to przede wszystkim zajęcia projektowe poprzedzone teoretycznym wprowadzeniem. Dzięki temu podstawy wiedzy przyswojonej do tej pory na innych przedmiotach połączysz ze specjalistyczną wiedzą branżową. Zajęcia pokażą całe spektrum problemów, z którymi możesz spotkać się w swojej przyszłej pracy zawodowej.
Najważniejsze projekty będą dotyczyć koncepcji obiektów związanych z korytem rzeki lub jej całą doliną. Szczegóły rozwiązań omawiane będą np. na fundamentowaniu czy konstrukcjach betonowych.
Wiedza i umiejętności opanowane w trakcie tego roku to podstawa Twoich cenionych kompetencji jako przyszłego inżyniera na rynku pracy. Podczas tego roku wybierasz także temat pracy dyplomowej i osobę promotora, który będzie Cię wspierać w jej opracowywaniu.


Ostatni rok (lub semestr w przypadku studiów stacjonarnych) poświęcasz na uzupełnienie wiedzy potrzebnej przyszłemu inżynierowi.
W tym czasie zyskujesz również orientację w aktualnych rozwiązaniach prawnych związanych z inżynierią środowiska, dowiadujesz się jaki wpływ na środowisko będzie miał obiekt zaprojektowany przez Ciebie.
Kończysz studia obroną przygotowanej wcześniej pracy inżynierskiej, która pozwala Ci uzyskać tytuł inżyniera.
IV. PO STUDIACH
KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci studiów inżynieria środowiska specjalność Hydroinżynieria mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w ramach tej samej lub innych specjalności inżynierii środowiska.
Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność Hydroinżynieria oraz odbyciu praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czyli tzw. uprawnienia budowlane.
Uprawnienia te pozwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, a w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
PROJEKTANT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ HYDROTECHNICZNEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność HYDROINŻYNIERIA można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3), w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność H można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto trzyletnią praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INŻYNERYJNEJ HYDROTECHNICZNEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność H można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, jeśli odbyto trzyletnią praktykę na budowie.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci inżynierii środowiska WIŚiE PK specjalność Hydroinżynieria znajdują pracę w budownictwie hydrotechnicznym, komunalnym, komunikacyjnym oraz przy planowaniu przestrzennym. Zatrudniają ich biura i firmy projektowe, firmy konsultingowe, przedsiębiorstwa i zakłady wykonawcze oraz instytucje nadzorujące i ekspoloatujące urządzenia wodne, a także jednostki administracji samorządowej i państwowej. Mogą prowadzić własne biura projektowe i firmy wykonawcze oraz pracować jako rzeczoznawcy z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego.
Rekrutacja na studia I stopnia
krok po kroku
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 329


+48 12 628 20 95
(st. stacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plKatedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)

+48 12 628 28 12
sekretariat@iigw.pk.edu.pl

www.iigw.pk.edu.pl