I. OPIS SPECJALNOŚCI

Studia II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność Hydroinżynieria przygotowują inżynierów do realizacji inwestycji związanych z wodą i gruntem.

Kształtują wiedzę i umiejętności niezbędne by ocenić warunki geotechniczne i zgodnie z tym wybrać i zaprojektować odpowiedni fundament. Studenci poznają metody wzmacniania podłoża gruntowego, zjawiska związane z wodą w gruncie, wpływ czynników atmosferycznych i temperatury na podłoże gruntowe. Ponieważ znają podstawy projektowania małych obiektów hydrotechnicznych, mogą w przyszłości zajmować się eksploatacją budowli hydrotechnicznych, ochroną i zabudową rzek, budową wałów przeciwpowodziowych, nasypów drogowych i kolejowych. Studia dostarczają również wiedzy na temat stosunków wodnych na użytkach rolnych, a także na temat odwodnień terenów przemysłowych i zurbanizowanych. Uczą rozumieć procesy występujące w zlewni potoku, sposoby przeciwdziałania ich negatywnym skutkom oraz zasady utrzymania i regulacji koryta zgodnej z wymogami ekologii i architektury krajobrazu. Studenci nabywają umiejętność tworzenia koncepcyjnych rozwiązań ziemnych budowli hydrotechnicznych, bezpiecznego kształtowania nasypów hydrotechnicznych, ograniczenia filtracji w korpusie budowli i jego podłożu oraz organizacji budowy z wykorzystaniem budowli tymczasowych. Proces kształcenia zaprojektowano tak, by inżynierowie kończący studia na specjalności HYDROINŻYNIERIA posiadali grutowną wiedzę na temat powodzi, środków ochrony przed powodzią, a także umiejętność określenia ryzyka powodziowego.
 
Specjalność nie tylko dostarcza gruntownej i aktualnej wiedzy, kształci praktyczne umiejętności zawodowe, ale również „uczy się uczyć”, czyli samodzielnie zdobywać nowe kompetencje zawodowe.
II. DLA KOGO

Studia na II stopniu specjalności Hydroinżynieria skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska w zakresie specjalności prowadzonych na WIŚiE PK lub na innych uczelniach technicznych. Drugą grupę, do której adresowane są studia, stanowią osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany po studiach innych niż inżynieria środowiska, zainteresowane tematyką środowiska oraz nowych technologii i wiążące swoją przyszłość z nowymi technologiami i kształtowaniem środowiska. Kandydatów powinna cechować otwartość na tematykę łączącą aspekty inżynierskie z technicznymi, łatwość w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi oraz wyobraźnia przestrzenna.
ATUTY

Pracodawcy doceniają praktyczne podejście naszych absolwentów poparte gruntowną wiedzą, pozwalającą na zrozumienie istoty zjawisk i procesów.

Będziesz jednym z niewielu specjalistów skutecznie zapobiegających katastrofom naturalnym, któremu zagrożenia naturalne po prostu dodają pracy.

Po studiach na specjalności hydroinżynieria i obowiązkowej praktyce będziesz przygotowany do uzyskania uprawnień budowlanych.
Wzrasta liczba inwestycji budowlanych w coraz trudniejszych warunkach gruntowych, a my uczymy niezbędnych do ich realizacji metod: wzmacniania gruntów i kontrolowanego odprowadzania wody.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
HYDROINŻYNIERIA


Pierwszy semestr studiów magisterskich na specjalizacji Hydroinżynieria poświęcasz na rozwinięcie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach inżynierskich. Pogłębiasz wiedzę szczegółową z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki wodnej i robót ziemnych. Na zajęciach projektowych zapoznajesz się z problemami konstrukcji hydrotechnicznych czy mostów i budowli podziemnych.


Na semestrze drugim masz okazję na rozwinięcie wiedzy z zakresu organizacji robót budowlanych, a także eksploatacji obiektów i urządzeń wodnych. Jest to kontynuacja studiów inżynierskich uzupełniona o poruszane na równoległych przedmiotach zagadnienia zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska. Na tym etapie dysponujesz już nie tylko wiedzą dotyczącą prawidłowego projektowania, ale też umiejętnością wyboru odpowiedniego do sytuacji rozwiązania.


Ostatni semestr upływa Ci na przygotowaniach przed obroną pracy magisterskiej, prowadzonych równolegle do kursów specjalizacyjnych, które sam wybrałeś. Po zaliczeniu ostatniego semestru oraz obronie zostajesz absolwentem WIŚiE PK z prestiżowym tytułem magistra inżyniera.
IV. PO STUDIACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność Hydroinżynieria oraz odbyciu praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czyli tzw. uprawnienia budowlane.

Uprawnienia te pozwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (bez ograniczeń) oraz konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie).
Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
PROJEKTANT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ HYDROTECHNICZNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność H można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność H można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, jeśli odbyto półtoraroczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska, specjalność H można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (tj. dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto półtoraroczną praktykę na budowie.
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność H można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie (tj. dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci inżynierii środowiska WIŚiE PK specjalność Hydroinżynieria znajdują pracę w budownictwie hydrotechnicznym, komunalnym, komunikacyjnym oraz przy planowaniu przestrzennym. Zatrudniają ich biura i firmy projektowe, firmy konsultingowe, przedsiębiorstwa wykonawcze oraz jednostki administracji samorządowej i państwowej.
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 329


+48 12 628 20 95
(st. stacjonarne)
+48 12 628 28 05
(st. niestacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plKatedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)

+48 12 628 28 12
sekretariat@iigw.pk.edu.pl

www.iigw.pk.edu.pl