I. OPIS SPECJALNOŚCI

Z powodów historycznych (złożona historia naszej państwowości), drogi wodne naszego kraju nigdy nie były należycie rozwijane i wykorzystywane. Pomimo powszechnie wyrażanego poparcia dla budowy infrastruktury tych dróg, rozmaite inne potrzeby gospodarcze zawsze okazywały się ważniejsze i pilniejsze. Wiele odcinków dróg wodnych powstało, są jednak niedokończone, wielu odcinków brakuje. Lata mijały a niedorozwój polskiej transportowej sieci dróg śródlądowych, w porównaniu do sąsiednich krajów europejskich, stawał się coraz bardziej widoczny. Obecnie, nareszcie jest to dla wszystkich jasne. W dniu 14 czerwca 2016 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęło dokument „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. Obejmuje on plan radykalnej rozbudowy sieci dróg żeglugi śródlądowej w Polsce. Jednakże, po latach zastoju, brak jest w Polsce specjalistów z tego właśnie zakresu – budowy i eksploatacji dróg wodnych wraz z utrzymaniem i kształtowaniem rzek – czyli naszej specjalności Inżynierii dróg wodnych.
Jest to (jak na razie) kierunek unikatowy w skali kraju, pozwalający na zdobycie kwalifikacji potrzebnych i trudnych do uzyskania gdzie indziej.
Jesteśmy jednym z niewielu ośrodków w Polsce z kadrą posiadającą wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie zajęć i skuteczne wykształcenie studentów z tej właśnie dziedzinie. W ramach specjalności Inżynieria dróg wodnych przeplatają się dwie główne grupy zagadnień: inżynieria - w zakresie sensie projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektów dróg wodnych oraz inżynieria rzeczna rozumiana jako kształtowanie i utrzymanie koryt rzek dla różnych klas drogi wodnej. Program studiów jest tak zaplanowany, aby przygotować studentów do pracy zawodowej w tych dwóch, nierozłącznych grupach zagadnień.

Absolwent specjalności będzie posiadał kompetencje niezbędne, by planować zagospodarowanie istniejących odcinków dróg wodnych przy zmieniających się warunkach ekonomicznych, społecznych, technicznych i środowiskowych prowadzących czasem do istotnej zmiany ich funkcji. Będzie potrafił projektować i wykonywać nowe obiekty dróg wodnych, w sposób ograniczający możliwość ich negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowo będzie posiadał znajomość zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej oraz formalno-prawnych i środowiskowych aspektów prowadzenia inwestycji na rzekach.
 
II. DLA KOGO

Studia II stopnia na kierunku inżynieria środowiska w specjalności inżynieria dróg wodnych skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska. Program studiów został skonstruowany elastycznie, aby pozwolić na wybór odmiennej ścieżki dyplomowania dla osób bardziej zainteresowanych projektowaniem i ewentualnie realizacją (budową) obiektów związanych z drogami wodnymi, a odmiennie dla osób zainteresowanych planowaniem i zagadnieniami administracyjno-prawnymi – mieszczącymi się poza wymaganiami konstrukcyjnymi.
ATUTY

Inżynieria dróg wodnych na WIŚiE PK to kierunek gwarantujący absolwentom kompetencje i wykształcenie unikalne w skali Polski i przyszłościowe w świetle planowanych wielkich i mniejszych inwestycji związanych z budową obiektów dróg wodnych oraz dostosowaniem istniejących szlaków rzecznych do potrzeb transportowych, w tym także turystycznych.

Zajęcia prowadzone będą w sposób gwarantujący ścisły związek z praktyką planowania, realizacji i utrzymania dróg wodnych oraz rzek.

Przeczytaj rozmowę dziennikarza Gazety Wyborczej z dr hab.inż. Stanisławem M. Rybickim, prof PK Dziekanem WIŚ, na temat genezy oraz perspektyw specjalności IDW.
Przemyślany, profesjonalnie i z rozmachem realizowany blok przedmiotów związanych z technikami oraz narzędziami informacyjnymi, w tym GIS, MES i innymi.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
INŻYNIERIA DRÓG WODNYCH


Na pierwszym semestrze zajęcia obejmują podstawy – do dalszego wykorzystania. Będzie to hydrologia i niepewność – czyli ocena stanu wód i przewidywanie ich zmian, a zwłaszcza prognoza przepływów wody w rzekach, w określonych warunkach. Bez przesady można stwierdzić, że zajmować się będziemy tutaj przełamywaniem barier poznania. Hydraulika i morfodynamika – to sztuka poznania, zapisania w liczbach i modelowania dynamiki przepływu wody w rzekach i kanałach transportowych, a także symulacja pracy konstrukcji inżynierskich. Geoinżynieria to sztuka budowy nasypów, wykopów i innych budowli ziemnych. Planowanie przestrzenne i urbanistyka to koordynacja zamierzeń różnego rodzaju i inwestycji – realizowanych na tym samym obszarze. Geodezja i SIT (Systemy Informacji o Terenie) oraz GIS (Geographical Information Systems) to przedmioty narzędziowe, obejmujące między innymi tzw. geodezję wyższą. Są to przedmioty wykorzystujące techniki komputerowe. Przyrodnicze podstawy to rozwiązywanie problemów przyrodniczo-ekologicznych przy realizacji inwestycji – przecież ingerować będziemy w środowisko naturalne! Ostatni z przedmiotów: infrastruktura techniczna to budowle hydrotechniczne i projektowanie inżynierskie ich obiektów związanych z drogami wodnymi, jak np. śluzy żeglugowe. Na tym semestrze nie ma przedmiotów wybieralnych, pojawią się w następnym.


Tutaj jest czas i miejsce aby poznać i wykorzystać praktycznie znacznie więcej: to przedmioty ściśle budowlane, takie jak konstrukcje geotechniczne, konstrukcje stalowe, konstrukcje betonowe (dwa ostatnie jako przedmioty wybieralne) jak również związane z planowaniem w przestrzeni oraz projektowaniem wizji i efektu estetycznego inwestycji – formy architektoniczne w przestrzeni dróg wodnych. Dwa przedmioty inżyniera ruchu śródlądowego oraz inżynieria rzeczna stanowią bezpośrednią kontynuację zagadnień dotyczących planowania i projektowania szlaków żeglugowych, w tym analizy potrzeb ich realizacji. Na tym semestrze pojawiają się również kolejne przedmioty z zakresu technik i narzędzi komputerowych: wspomaganie projektowania oraz Metody Elementów Skończonych (MES). Pierwszy z nich to pomoc w efektywnym projektowaniu i planowaniu, drugi to komputerowa analiza pracy konstrukcji i podłoża. Przedmiot trudny, ale baaardzo przydatny w pracy planisty i projektanta XXI wieku.
W tym semestrze pojawi się wiele przedmiotów wybieralnych, zgrupowanych w dwa bloki – zwane przez nas „ścieżkami dyplomowania”: (1) ścieżka pod nazwą projektowanie i realizacja oraz (2) ścieżka pod nazwą planowanie i administracja.


Ostatni, trzeci semestr to uzupełnienie i dopełnienie poprzednich semestrów, a także praca własna nad dyplomem magistra inżyniera według własnego – indywidualnego wyboru. Umieszczono tutaj przede wszystkim przedmioty związane z przygotowaniem i zaprezentowaniem pracy dyplomowej, która będzie Twoją wizytówką, dowodem profesjonalizmu i kompetencji. To właśnie pracą dyplomową pochwalisz się przyszłemu pracodawcy, gdy zapyta: „Co umiesz? Co potrafisz?”. Odpowiedzią będzie „Oto moja praca dyplomowa”. Tylko tyle i aż tyle. Zajmuje to jeden semestr pracy, może najtrudniejszej w całym cyklu studiów, ale dającej prawdziwą satysfakcję i przygotowanie do zawodu.
Ważnym przedmiotem na tym semestrze jest również English for Hydraulic Engineering. Zaczyna się co prawda wcześniej, na semestrze drugim jako przygotowanie, lecz na trzecim semestrze posługiwać się będziesz i wykorzystywać język angielski już przy praktycznym omawianiu problemów inżynierskich i planistycznych. Przedmiot ten realizowany będzie na zasadzie konwersatorium.
Najwięcej pracy (ale zapewne i satysfakcji z jej efektów) będzie właśnie na tym trzecim, ostatnim semestrze studiów magisterskich kierunku inżynieria środowiska, specjalności Inżynieria dróg wodnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej.
IV. PO STUDIACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność Inżynieria dróg wodnych, oraz spełnieniu ustawowych wymagań tj. m.in. odbyciu praktyki zawodowej, absolwenci uzyskują podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Posiadanie uprawnień budowlanych przez magistrów inżynierów podnosi ich prestiż oraz zwiększa szanse na rynku pracy. Zakres oraz sposób nadawania uprawnień przez Samorząd Zawodowy Inżynierów Budownictwa precyzują szczegółowe rozporządzenia ministerialne.PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent specjalności IDW będzie przygotowany do pracy w:
  • Urzędach administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się problematyką planowania realizacji i utrzymania dróg wodnych oraz inżynierią rzeczną.
  • Firmach komercyjnych zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem obiektów dróg wodnych oraz ich eksploatacją, w tym zajmujących się również zadaniami związanymi z ich utrzymaniem (jak roboty udrożnieniowe, regulacyjne).
  • Firmach opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego i strategie rozwoju.


Magister inżynier może ubiegać się o uprawnienia w zakresie projektowania, wykonawstwa lub projektowania i wykonawstwa.

Absolwenci IDW mogą się ubiegać o takie same uprawnienia jak absolwenci innych wydziałów kształcących na kierunku inżynieria środowiska, a po spełnieniu odpowiednich warunków, określonych w obowiązujących rozporządzeniach, dodatkowo o uprawnienia w specjalizacji hydrotechnicznej.
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 329


+48 12 628 20 95
(st. stacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.pl
dr inż. Andrzej Wolak
odpowiedzialny za specjalność IDW

Masz pytania? Pisz na:
awolak@iigw.pl