I. OPIS KIERUNKU

Miasta są i będą motorami rozwoju cywilizacyjnego. Dziś żyje w nich co drugi mieszkaniec globu, a do roku 2050 liczba mieszkańców miast osiągnie 75% całej populacji. Rozwiązania inżynierii i gospodarki wodnej, to wyzwanie dla zapewnienia odpowiedniej jakości wody i ochrony przed zagrożeniami na obszarach o dużej liczbie mieszkańców, których zagęszczenie na jednostkę powierzchni wielokrotnie przekracza średnią krajową. Inżynieria wodna w obszarach miejskich i metropolitalnych tworzy niekonwencjonalne rozwiązania wykorzystujące sztukę kompromisu w ograniczonej przestrzeni. Poszukuje zintegrowanych rozwiązań jak na przykład wykorzystanie nadmiaru wód opadowych do celów użytkowych - począwszy od wody technologicznej, poprzez tworzenie przestrzeni rekreacyjnej, a skończywszy na farmach miejskich.

  Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna zapewniają:
 • nowoczesne i perspektywiczne podejście do gospodarowania wodami na obszarach miast tak aby kształtować miasta przyjazne mieszkańcom, czyli bezpieczne w warunkach zagrożenia ze strony wód oraz zapewniające wysoką jakość życia i środowiska,
 • wiedzę oraz praktyczne kompetencje w zakresie technik i technologii potrzebnych do realizacji takich rozwiązań,
 • umiejętność łączenia wiedzy technicznej z wiedzą o środowisku.
 
II. DLA KOGO

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna skierowane są do osób pragnących zdobyć zawód pozwalający profesjonalnie rozwijać obszary miejskie i chronić zalety ich otoczenia poprzez efektywne rozwiązania inżynierii wodnej. Kandydatów powinno cechować zamiłowanie do inżynierii dbającej o środowisko oraz wyobraźnia przestrzenna, umiejętność pracy zespołowej, otwartość na nowe rozwiązania techniczne i wykorzystanie narzędzi informatycznych w ich opracowaniu. Zapraszamy osoby przekonane, że profesjonalizm zawodowy połączony z wiedzą o środowisku i poszanowaniu przestrzeni zapewni nam wszystkim wysoką jakość życia.
Pracodawcy doceniają specjalistyczną wiedzę naszych absolwentów, praktyczne umiejętności zdobyte podczas praktyk wakacyjnych oraz przygotowanie do pracy z programami inżynierskimi wspomagającymi projektowanie.
ATUTY

Możliwość starania się o uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Poszerzony pakiet narzędziowy współczesnego inżyniera w zakresie informatycznym, oparty na profesjonalnym oprogramowaniu komputerowym.

Ten kierunek zapewnia ciekawą i perspektywiczną pracę.
button_syllabus
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA


Pierwszy rok obejmuje przedmioty podstawowe dla studiów technicznych, podstawowy pakiet narzędzi komputerowych oraz kilka przedmiotów kierunkowych. Jest zatem matematyka, fizyka i chemia w zakresie wymaganym dla tego kierunku, ale równocześnie uczysz się podstaw mechaniki, geologii i geotechniki, a także meteorologii, klimatologii i biologii. Przedmioty te uzupełnia komputerowy pakiet narzędziowy inżyniera, począwszy od technologii informacyjnych, poprzez wizualizację geodanych i AutoCAD a skończywszy na geograficznych systemach informacyjnych (GIS). Aby ułatwić komunikację międzynarodową, zapewniamy Ci naukę języka obcego.


Drugi rok to przyspieszenie tempa, w jakim w nabywasz wiedzę i umiejętności specjalistyczne (także z zakresu kompetencji społecznych) np. w zakresie problemów środowiskowych i społecznych w realizacji inwestycji a także technik mediacyjnych. Podstawowe pakiety wiedzy i umiejętności obejmują zagadnienia wodne i inżynieryjne charakterystyczne dla tego kierunku. Są one realizowane w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych - co ułatwia nabywanie wiedzy na bazie własnego doświadczenia oraz projektów, które ćwiczą inżynierskie umiejętności praktyczne, ale jednocześnie rozwijają umiejętności posługiwania się w tym zakresie narzędziami informatycznymi. To kluczowe zagadnienia dla profesjonalnego przygotowywania inwestycji wodnych, przy uwzględnieniu przyrodniczych uwarunkowań w gospodarowaniu wodą. Pakiet narzędziowy uzupełnią tutaj systemy informacji o terenie oraz metody obliczeniowe - niezbędne do poprawnego wykorzystania narzędzi komputerowych. Taki układ i forma zajęć daje Ci gwarancję właściwej percepcji nowych treści i rozwoju Twoich kompetencji w tym zakresie.


Trzeci rok przygotowuje Cię do zawodu inżyniera wykonawcy i inżyniera projektanta, dając, obok poszerzonej wiedzy także dodatkowe kompetencje praktyczne. W tym okresie rozwijasz swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz nabyte już umiejętności w zakresie wybranego przez siebie profilu praktycznego w odniesieniu do gospodarki wodnej i inżynierii wodnej. Masz możliwość wyboru przedmiotów i kształtowania swojej własnej drogi zawodowej. Jednocześnie uzyskujesz podstawy prawne i ekonomiczne tego zawodu oraz współczesnych jego uwarunkowań w wymiarze międzynarodowym. Dodatkowo też, nie zapominając o dobrej kondycji fizycznej, zgodnie z Twoim własnym wyborem aktywności ruchowej, będziesz uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego.


To w zasadzie jeden, siódmy semestr, na którym realizowana jest praca dyplomowa. Jej temat wybierasz spośród przedstawionych propozycji lub proponujesz go sam, decydując o wyborze promotora pod koniec trzeciego roku. Na tym etapie jest to możliwe, ponieważ semestr ten poprzedzają praktyki zawodowe, które pozwolą Ci „zobaczyć siebie" z perspektywy tego zawodu, w różnych miejscach przyszłej pracy. Praca dyplomowa to poważna sprawa, dlatego inne zajęcia są ograniczone. Jednak dbając o Twoją przyszłość w zmieniającym się Świecie, dajemy Ci jeszcze jeden dodatkowy - wybieralny pakiet informatyczny, który rozwinie Twoje umiejętności i kompetencje w zakresie analiz studialnych przy wyborze rozwiązań inżynierskich.
IV. PO STUDIACH
KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci studiów inżynieria i gospodarka wodna mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia tego samego kierunku, a także na innych związanych z inżynierią środowiska i gospodarką przestrzenną.
Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach I stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna oraz spełnieniu ustawowych wymagań tj. m.in. odbyciu praktyki zawodowej, absolwenci uzyskują podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Posiadanie uprawnień budowlanych przez inżynierów podnosi ich prestiż oraz zwiększa szanse na rynku pracy. Zakres oraz sposób nadawania uprawnień przez Samorząd Zawodowy Inżynierów Budownictwa precyzują szczegółowe rozporządzenia ministerialne.

Inżynier może ubiegać się o uprawnienia w zakresie projektowania, wykonawstwa lub projektowania i wykonawstwa.

Absolwenci IiGW mogą się ubiegać o uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci inżynierii i gospodarki wodnej mogą podjąć pracę w:
 • biurach projektowych i firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie obiektów budownictwa wodnego,
 • budownictwie hydrotechnicznym (przygotowujemy do zdobycia uprawnień), komunalnym oraz przy planowaniu przestrzennym,
 • Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,
 • Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 • instytucjach i urzędach administracji samorządowej i rządowej,
 • przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń melioracji na obszarach problemowych,
 • przy sporządzaniu ocen oddziaływania na środowisko i ekspertyz związanych z gospodarowaniem wodą,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • jako rzeczoznawcy z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego.
 • Rekrutacja na studia I stopnia
  krok po kroku
  KONTAKT
  Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków

  Sekretariat:
  +48 12 628 28 01


  Dziekanat studiów - kierunek IiGW

  Godziny otwarcia: 10:00-13:00
  codziennie poza czwartkiem, pok. 334


  +48 12 628 28 25
  (st. stacjonarne)

  s-0@wis.pk.edu.pl  Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)

  +48 12 628 28 12
  sekretariat@iigw.pk.edu.pl

  www.iigw.pk.edu.pl