I. OPIS KIERUNKU

Bazując na podstawach uzyskanych na I stopniu studiów, studenci drugiego stopnia zdobędą zaawansowaną wiedzę i umiejętności eksperckie. Pozwolą one na podejmowanie działań i rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej zgodnie z wymogami ochrony środowiska i szeroko rozumianymi potrzebami społecznymi. Program studiów II stopnia przewiduje kontynuowanie kształcenia w pogłębionym stopniu, w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, obiektów inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych.
Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do realizacji projektów studialnych i podejmowania przedsięwzięć w większej skali przestrzennej, a także do samokształcenia i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich w dyscyplinach powiązanych z gospodarką wodną.

Absolwent kierunku inżynieria i gospodarka wodna otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
 
II. DLA KOGO

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna skierowane są do osób pragnących zdobyć zawód pozwalający profesjonalnie rozwijać obszary miejskie i chronić zalety ich otoczenia poprzez efektywne rozwiązania inżynierii wodnej. To studia również dla tych, których zainteresuje hydrotechnika i jej możliwości.
Kandydatów powinno cechować zamiłowanie do inżynierii dbającej o środowisko oraz wyobraźnia przestrzenna, umiejętność pracy zespołowej, otwartość na nowe rozwiązania techniczne i wykorzystanie narzędzi informatycznych w ich opracowaniu. Zapraszamy osoby przekonane, że profesjonalizm zawodowy połączony z wiedzą o środowisku i poszanowaniem przestrzeni zapewni nam wszystkim wysoką jakość życia.

O przyjęcie na studia magisterskie na kierunku inżynieria i gospodarka wodna mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Najlepiej na tym kierunku odnajdą się osoby, które ukończyły studia I stopnia w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej, inżynierii środowiska, a także budownictwa i innych kierunków technicznych związanych inżynierią i ochroną środowiska.
Pracodawcy doceniają specjalistyczną wiedzę naszych absolwentów, praktyczne umiejętności zdobyte podczas praktyk wakacyjnych oraz przygotowanie do pracy z programami inżynierskimi wspomagającymi projektowanie.
ATUTY

Możliwość starania się o uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Poszerzony pakiet narzędziowy współczesnego inżyniera w zakresie informatycznym, oparty na profesjonalnym oprogramowaniu komputerowym.

Ten kierunek zapewnia ciekawą i perspektywiczną pracę.
button_syllabus
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA


Pierwszy semestr studiów magisterskich na kierunku inżynieria i gospodarka wodna to pogłębienie wiedzy z zakresu hydrologii, hydrogeologii, hydrauliki i gospodarki wodnej. Zajęcia projektowe uzupełnione zostaną poprzez zajęcia uczące podstaw modelowania matematycznego, a także zapoznające studenta z dostępnym oprogramowaniem inżynierskim.


Drugi semestr to rozwinięcie wiedzy z zakresu konstrukcji, a także eksploatacji obiektów i urządzeń wodnych. Jest to kontynuacja studiów inżynierskich uzupełniona o poruszane na równoległych przedmiotach zagadnienia zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska.
W semestrze tym pojawią się również przedmioty specjalnościowe. W pakietach przedmiotów do wyboru przedstawione zostaną zagadnienia w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności, geodezji komputerowej, analiz ekonomicznych.


Ostatni semestr to przede wszystkim przygotowanie pracy magisterskiej w wybranej przez Ciebie tematyce. Równolegle pojawiają się jeszcze kursy podsumowujące cały cykl kształcenia, pokazujące, gdzie i w jaki sposób wykorzystywana jest inżynieria wodna. Na tym etapie dysponujesz już wiedzą dotyczącą prawidłowego projektowania, a także umiejętnością wyboru odpowiedniego do sytuacji rozwiązania. Po zaliczeniu ostatniego semestru oraz obronie stajesz się absolwentem WIŚiE PK z tytułem magistra inżyniera.
IV. PO STUDIACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach II stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna oraz odbyciu praktyki zawodowej, absolwenci mogą ubiegać się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czyli tzw. uprawnienia budowlane.

Uprawnienia te pozwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (bez ograniczeń) oraz konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie).

KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (tj. dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto półtoraroczną praktykę na budowie.

PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie (tj. dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci inżynierii i gospodarki wodnej mogą podjąć pracę w:
 • biurach projektowych i firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie obiektów budownictwa wodnego,
 • budownictwie hydrotechnicznym (przygotowujemy do zdobycia uprawnień), komunalnym oraz przy planowaniu przestrzennym,
 • Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,
 • Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 • instytucjach i urzędach administracji samorządowej i rządowej,
 • przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń melioracji na obszarach problemowych,
 • przy sporządzaniu ocen oddziaływania na środowisko i ekspertyz związanych z gospodarowaniem wodą,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • jako rzeczoznawcy z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego.
 • Rekrutacja na studia I stopnia
  krok po kroku
  KONTAKT
  Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków

  Sekretariat:
  +48 12 628 28 01


  Dziekanat studiów - kierunek IiGW

  Godziny otwarcia: 10:00-13:00
  codziennie poza czwartkiem, pok. 334


  +48 12 628 28 25
  (st. stacjonarne)

  s-0@wis.pk.edu.pl  Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)

  +48 12 628 28 12
  sekretariat@iigw.pk.edu.pl

  www.iigw.pk.edu.pl