I. OPIS STUDIÓW

Kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna odpowiada na wyzwania wynikające z postępu cywilizacyjnego i rozwoju
technologicznego, w tym konsekwencje zmian klimatycznych i rosnącą presję urbanizacyjną. Kształceni tu specjaliści w przyszłości będą odpowiedzialni za wprowadzanie w praktyce idei miast inteligentnych (‘SMART CITIES’), ukierunkowanych w szczególności na efektywne technicznie i ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w miastach, ale i na poziomie rozwiązań lokalnych.
Studia na tym kierunku kształtują praktyczne kompetencje zawodowe głównie w zakresie:
  • identyfikacji zasobów i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,
  • analizy i oceny różnych źródeł energii i konsekwencji ich stosowania,
  • projektowania instalacji i systemów wykorzystujących OZE,
  • zastosowania nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych,
  • rozwiązywania praktycznych problemów związanych z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów odnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalnej.
Ze względu na interdyscyplinarny i skierowany na nowoczesne rozwiązania technologiczne program studiów, absolwenci I stopnia studiów będą przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku (od roku 2020/2021 w ofercie WIŚiE PK) oraz na kierunkach pokrewnych, jak energetyka i inżynieria środowiska, co zapewni im możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień instalacyjnych w pełnym zakresie i w ograniczonym zakresie uprawnień budowlanych.
 
II. DLA KOGO

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna skierowane są do osób, które dostrzegają i chciałyby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z wpływem ciągłego rozwoju cywilizacyjnego na środowisko naturalne i sposób kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich.
Kandydatów powinna cechować otwartość na nowoczesne technologie i rozwiązania techniczne oraz gotowość wzięcia odpowiedzialności za kształtowanie przestrzeni miejskich,
w tym ich potrzeb energetycznych.
ATUTY

Unikatowy, nowoczesny i praktycznie zorientowany program stworzony we współpracy z innymi jednostkami naukowymi oraz partnerami gospodarczymi, należącymi jednocześnie do największych pracodawców w regionie.

Zajęcia i praktyki zawodowe odbywane w jednostkach należących do partnerów kierunku.

Dynamiczny i ciągle rosnący rynek pracy, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.
III. PARTNERZY KIERUNKU

MPEC – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

MPO – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

MPWiK – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

KHK – Krakowski Holding Komunalny S.A.

PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii NaukIV. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Pierwszy rok, a w szczególności 1 semestr, skupiony jest na kształtowaniu podstaw z zakresu matematyczno-przyrodniczego, potrzebnych do realizacji większości treści kierunkowych i specjalistycznych. Zapoznasz się również z zasadami rysunku technicznego i programami użytkowymi do grafiki inżynierskiej, co umożliwi Ci sprawne projektowanie na dalszych etapach studiowania. Zostaniesz wprowadzony w problematykę alternatywnych źródeł energii oraz aspekty prawne dotyczące ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.


Po ugruntowaniu wiedzy z zakresu podstaw technicznych (semestr 3 oraz obligatoryjne moduły semestru 4), dokonasz wyboru ścieżki kierunkowej, odpowiadającej Twoim zainteresowaniom i predyspozycjom, związanej z odnawialnymi źródłami energii (OZE) lub infrastrukturą komunalną (IK). W ramach modułów tematycznych OZE rozszerzysz wiedzę dotyczącą m.in. źródeł ciepła, technologii spalania paliw konwencjonalnych i alternatywnych czy technologii ochrony powietrza, a w bloku tematycznym IK poznasz elementy infrastruktury, takie jak: sieci cieplne, gazowe czy obiekty stacji uzdatniania wody.


3 rok studiów wypełniony jest specjalistycznymi zajęciami (w znacznej części projektowymi i laboratoryjnymi, prowadzonymi także na terenie innych jednostek naukowych i partnerów gospodarczych kierunku) z zakresu energetyki odnawialnej. Poznasz sposoby pozyskiwania i wykorzystania energii wodnej, wiatrowej, słonecznej, energii ze źródeł geotermalnych oraz pozyskiwanej z biomasy. Dodatkowo, w bloku tematycznym OZE, zapoznasz się m.in. z aspektami ekonomicznymi, elementami automatyki i sterowania w systemach OZE, jak również technologiami uzdatniania wody dla celów energetycznych i możliwościami odzysku materiałów. Jeżeli wybierzesz tematykę IK, poszerzysz wiedzę i umiejętności związane z ekonomiką inwestycji komunalnych, sposobami eksploatacji, modernizacji i sterowania elementami infrastruktury komunalnej oraz instalacjami przemysłowymi.


Czwarty rok to tylko jeden semestr, który poświęcisz głównie na przygotowanie pracy inżynierskiej. Będziesz mógł zdobyć i rozwinąć specjalistyczne kompetencje w ramach bloków tematycznych oraz nauczysz się wykonywać audyty energetyczne budynków.
Po ukończeniu semestru 7, jako absolwent, będziesz przygotowany do podjęcia zatrudnienia na atrakcyjnym i ciągle rosnącym rynku pracy, jak również do podjęcia studiów II stopnia - zarówno na kierunkach związanych z OZE, jak i na kierunkach inżynieria środowiska czy energetyka.
V. PO STUDIACH
KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci I stopnia kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna będą przygotowani do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunkach związanych z OZE, jak i na kierunku inżynieria środowiska czy energetyka.
Współrealizujący program studiów:

MPWiK, MPO, MPEC, KHK, PAN
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna mogą podjąć pracę w:
  • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej (współrealizujących program studiów: MPWiK, MPO, MPEC), co – wobec coraz silniej artykułowanego przez te podmioty braku specjalistów w dziedzinie eksploatacji OZE oraz infrastruktury – stanowić będzie główny obszar spodziewanego zatrudnienia;
  • biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie instalacji i systemów OZE (jak również innych elementów infrastruktury komunalnej) – jako projektanci i kierownicy robót;
  • instytucjach i organizacjach wykorzystujących, koordynujących i finansujących wdrażanie OZE w kraju i za granicą;
  • jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, prowadząc analizy efektywności inwestycji oraz źródeł ich finansowania;
  • w ramach własnej działalności gospodarczej (doradztwo inwestycyjne, opracowywanie planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne).
Rekrutacja na studia I stopnia
krok po kroku
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek OZE i INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 329


+48 12 628 20 95

s-0@wis.pk.edu.plKatedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza
i Utylizacji Odpadów (Ś-5)


+48 12 628 28 60
s-5@pk.edu.pl

www.s-5.wis.pk.edu.pl


Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji
i Chłodnictwa (Ś-6)


+48 12 628 28 96
ok@pk.edu.pl

www.ok.pk.edu.pl


Katedra Wodociągów, Kanalizacji
i Monitoringu Środowiska (Ś-3 )


+48 12 628 28 30
s-3@vistula.wis.pk.edu.pl

www.vistula.wis.pk.edu.pl


Katedra Technologii Środowiskowych (Ś-4 )

+48 12 628 20 42
s-4@wis.pk.edu.pl

www.archeany.pl