I. OPIS STUDIÓW

Bazując na podstawach uzyskanych na I stopniu studiów w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury komunalnej studenci drugiego stopnia zdobędą zaawansowaną wiedzę i umiejętności eksperckie, które w szczególności dadzą możliwości identyfikacji efektywnego technicznie i ekonomicznie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miastach, ale także na poziomie rozwiązań lokalnych.
Program studiów przewiduje kontynuowanie kształcenia w pogłębionym stopniu w zakresie szeroko pojętej energetyki odnawialnej: energii geotermalnej, solarnej, wodnej i wiatrowej, a także energetycznego wykorzystania biomasy. Studenci uzyskają kompleksową wiedzę w zakresie zaawansowanych procesów, technologii i technik stosowanych w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, magazynowania i dystrybucji energii, w szczególności ze źródeł odnawialnych, także z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych oraz trendów rozwojowych w tym zakresie. Zagadnienia te zostaną poszerzone o stosowane metody i techniki pomiarowe, monitorowania, automatyki i sterowania w złożonych systemach i instalacjach energetycznych, techniki modelowania oraz metody optymalizacji systemów technicznych, w szczególności w odniesieniu do systemów OZE.
W zakresie infrastrukturalnym kształcenie ukierunkowane będzie na zagadnienia dotyczące eksploatacji i zarządzania elementami i systemami infrastruktury technicznej, w szczególności sieci i obiektów technologicznych (również z uwzględnieniem zasad gospodarki cyrkulacyjnej), a także na uwarunkowania procesu inwestycyjnego.
 
II. DLA KOGO

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna skierowane są do osób, które dostrzegają i chciałyby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z wpływem ciągłego rozwoju cywilizacyjnego na środowisko naturalne i sposób kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich, w szczególności w zakresie ich potrzeb energetycznych.

O przyjęcie na studia magisterskie na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Najlepiej na tym kierunku odnajdą się osoby, które ukończyły studia I stopnia w zakresie energetyki, odnawialnych źródeł energii i inżynierii środowiska, a także na kierunkach im pokrewnych.

Najbardziej dynamiczny rozwój obserwuje się w zakresie technologii pomp ciepła i kolektorów słonecznych, za rozwojowe uznaje się także kwestie elektroogrzewnictwa, biogazowni, magazynów ciepła i modułów geotermalnych.
ATUTY

Ścisła synchronizacja z potrzebami dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Liczba zatrudnionych na świecie osób w sektorze energii odnawialnej przekroczyła 10 mln, z największym udziałem przemysłu fotowoltaicznego, a do 2050 r. może przyczynić się do stworzenia 28 mln miejsc pracy (oficjalne dane Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej). Spośród krajów Unii Europejskiej liczba miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej jest największa w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce i Hiszpanii. Szacuje się, iż rozwój technologii i realizacja założeń strategicznych w zakresie odnawialnych źródeł energii przyniesie w Polsce stworzenie dodatkowych co najmniej kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy.

Unikatowy, nowoczesny i praktycznie zorientowany program studiów ukierunkowany na kształcenie specjalistów odpowiedzialnych za wprowadzanie w praktyce idei smart cities, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki energetycznej.

III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Drugi stopień studiów to tylko trzy semestry, więc od pierwszego semestru rozpoczynają się zajęcia specjalistyczne. W pierwszym semestrze będą one skupione na zapoznaniu się z technologiami i urządzeniami energetycznymi oraz rozwinięciem wiedzy i umiejętności w zakresie hydroenergetyki oraz systemów wykorzystania energii geotermalnej i słonecznej, a także monitorowania instalacji OZE. Uzupełnisz również informacje z zakresu wymiany ciepła i fizyki budowli, potrzebne do zrozumienia kolejnych przedmiotów. W zakresie infrastruktury komunalnej poznasz zasady jej eksploatacji i zarządzania elementami infrastrukturalnymi.


Drugi semestr studiów to rozwijanie zagadnień z zakresu energetyki wiatrowej i energetycznego wykorzystania biomasy. Poznasz także zaawansowane metody projektowania systemów energetycznych, w szczególności związanych z OZE, metody sterowania nimi, techniki modelowania oraz metody optymalizacji tych systemów. W zakresie infrastrukturalnym skupisz się na sieciach ciepłowniczych i zasadach gospodarki cyrkulacyjnej. Praktycznym uzupełnieniem tych treści będzie zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi biopaliw, tematyką audytów energetycznych i efektywności energetycznej budynków. Zainteresowania specjalistyczne uzupełnisz na przedmiotach wybieralnych, dobranych zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.


Ostatni semestr upływa Ci na przygotowaniach przed obroną pracy magisterskiej, prowadzonych równolegle do kursów specjalizacyjnych, które sam wybrałeś. Po zaliczeniu ostatniego semestru oraz obronie zostajesz absolwentem WIŚiE PK z prestiżowym tytułem magistra inżyniera.
IV. PO STUDIACH
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna mogą podjąć pracę w:
  • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej, co – wobec coraz silniej artykułowanego przez te podmioty braku specjalistów w dziedzinie eksploatacji OZE oraz infrastruktury – stanowić będzie główny obszar spodziewanego zatrudnienia;
  • biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie instalacji i systemów OZE (jak również innych elementów infrastruktury komunalnej) – jako projektanci i kierownicy robót;
  • instytucjach i organizacjach wykorzystujących, koordynujących i finansujących wdrażanie OZE w kraju i za granicą;
  • jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, prowadząc analizy efektywności inwestycji oraz źródeł ich finansowania;
  • placówkach naukowych;
  • sektorze prywatnym, realizując zadania doradztwa inwestycyjnego, w tym opracowywania planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne.
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek OZEiIK

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 329


+48 12 628 20 95

klimala@wis.pk.edu.plKatedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza
i Utylizacji Odpadów (Ś-5)


+48 12 628 28 60
s-5@pk.edu.pl

www.s-5.wis.pk.edu.pl


Katedra Energetyki (Ś-2)

+48 12 628 35 60
ke@pk.edu.pl

www.ke.pk.edu.pl


Katedra Wodociągów, Kanalizacji
i Monitoringu Środowiska (Ś-3 )


+48 12 628 28 30
s-3@vistula.wis.pk.edu.pl

www.vistula.wis.pk.edu.pl


Katedra Technologii Środowiskowych (Ś-4 )

+48 12 628 20 42
s-4@wis.pk.edu.pl

www.archeany.pl


Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji,
Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6)


+48 12 628 28 96
ok@pk.edu.pl

www.ok.pk.edu.pl