I. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Technologie i instalacje w inżynierii środowiska łączy w sobie szeroki zakres wiedzy i umiejętności technologicznych i projektowych z zakresu inżynierii środowiska. Kształcimy przyszłych inżynierów i rozwijamy ich praktyczne kompetencje zawodowe w zakresie:
  • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także instalacji i urządzeń grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
  • technologii i budowy urządzeń służących do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
  • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i urządzeń redukujących emisję substancji szkodliwych i oczyszczających gazy odlotowe,
  • gospodarki odpadami i pozyskiwania energii z odpadów,
  • prowadzenia badań laboratoryjnych i technologicznych w szerokim zakresie obejmującym: chemię środowiskową, biochemię, mikrobiologię wody i ścieków oraz biotechnologie środowiskowe,
  • metod ochrony i oceny środowiska wodnego,
  • poszukiwania rozwiązań układów technologicznych efektywnych energetycznie oraz korzystnych dla środowiska, wykorzystujących energię odnawialną i odpadową.
 
II. DLA KOGO

Studia na tej specjalności skierowane są do osób zainteresowanych problematyką środowiska naturalnego i nowych technologii. Kandydatów powinna cechować otwartość na tematykę łączącą aspekty techniczne z przyrodniczymi oraz gotowość związania swojej przyszłości z rozwojowymi technologiami i rozbudową infrastruktury technicznej.
ATUTY

Nowoczesny i praktyczny program, zmodyfikowany pod kątem wymagań rynku pracy.

Duży rynek pracy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – od placów budowy, przez biura projektowe, po działy handlowe firm.

Bardzo dobre przygotowanie do uzyskania uprawnień budowlanych.
Specjalność ma interdyscyplinarny charakter, już po I stopniu umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności projektanta oraz uprawnień budowlanych..
V. PO STUDIACH
KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci studiów inżynieria środowiska specjalność Technologie i instalacje w inżynierii środowiska mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia zarówno w specjalności Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, jak również Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja.
Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność Technologie i instalacje w inżynierii środowiska oraz odbyciu praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czyli tzw. uprawnienia budowlane. Uprawnienia te pozwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym m.in. w specjalności:
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
  • konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
PROJEKTANT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność TIwIŚ można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3), w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność TIwIŚ można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto trzyletnią praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność TIwIŚ można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto trzyletnią praktykę na budowie.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci inżynierii środowiska WIŚiE PK specjalność Technologie i instalacje w inżynierii środowiska najczęściej znajdują pracę w biurach projektów i przedsiębiorstwach wykonawczych działających w obszarze instalacji: ogrzewania budynków i sieci cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodociągowo-kanalizacyjnych, odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, termicznej utylizacji odpadów, nieco rzadziej w instytucjach administracji samorządowej i państwowej czy szkolnictwie. Są przygotowani do podjęcia pracy związanej z eksploatacją obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej (mogą to być przedsiębiorstwa wodociągowe lub energetyczne). Część absolwentów decyduje się na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Niektórzy podejmują pracę w budownictwie hydrotechnicznym, komunalnym, komunikacyjnym oraz przy planowaniu przestrzennym. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.
Rekrutacja na studia I stopnia
krok po kroku
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

pok. 328

Godziny otwarcia: wtorek, środa, piątek 10:00-13:00
sobota 9:00-14:00.


+48 12 628 28 05
(st. niestacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plKatedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza
i Utylizacji Odpadów (Ś-5)

+48 12 628 28 60
s-5@pk.edu.pl
www.s-5.wis.pk.edu.pl

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji
i Chłodnictwa (Ś-6)

+48 12 628 28 96
ok@pk.edu.pl
www.ok.pk.edu.pl

Katedra Wodociągów, Kanalizacji
i Monitoringu Środowiska (Ś-3 )

+48 12 628 28 30
s-3@vistula.wis.pk.edu.pl
www.vistula.wis.pk.edu.pl

Katedra Technologii Środowiskowych (Ś-4 )
+48 12 628 20 42
s-4@wis.pk.edu.pl
www.archeany.pl