I. OPIS SPECJALNOŚCI

Jako absolwent specjalności Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle będziesz miał szerokie perspektywy zawodowe. Dysponując potwierdzonymi dyplomem specjalności kompetencjami, możesz pracować nie tylko w zakładach komunalnych, ale również w przemyśle, dużych i prestiżowych korporacjach, małych zakładach, we wszystkich tych firmach, które generują poprodukcyjne ścieki, odpady, zanieczyszczenia powietrza, substancje toksyczne i niebezpieczne dla środowiska. Zdobyta na studiach wiedza umożliwi ci rozwiązywanie technologiczno-ekologicznych problemów zakładu związanych z hałasem, smogiem przemysłowym, gospodarką wodno-ściekową i odpadową. Będziesz profesjonalistą w zakresie:
 • budowy i eksploatacji urządzeń procesowych stosowanych do oczyszczania wody, ścieków i utylizacji odpadów w zakładach produkcyjnych, oczyszczania gazów, odsiarczania paliw i gazów odlotowych, wentylacji przemysłowej;
 • projektowania obiegów wodno-ściekowych, recyklingu substancji odpadowych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji ogrzewania promieniowego;
 • komputerowej symulacji procesów i ekonomicznej analizy układów technologicznych;
 • rozwiązywania problemów negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa na środowisko.


 
II. DLA KOGO

Studia II stopnia na specjalności Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle skierowane są do absolwentów studiów technicznych I oraz II stopnia kierunku inżynieria środowiska. Są to takze studia dla absolwentów innych kierunków technicznych, w szczególności związanych z działalnością przemysłową:
 • inżynierią i zarządzaniem procesami przemysłowymi,
 • rewitalizacją terenów zdegradowanych,
 • inżynierią górniczą,
 • energetyką,
 • metalurgią,
 • odnawialnymi źródłami energii,
 • gospodarką odpadami.


ATUTY

Zdobędziesz aktualną i poszukiwaną wiedzę przez kontakt z przemysłem, staże, praktyki, zajęcia wyjazdowe. Zostaniesz inżynierem, który odpowiada za czystość całego środowiska człowieka!

Rozwijamy praktyczne umiejętności i uczymy stosowania programów komputerowych do symulacji procesów technologicznych.

Studenci TPIP zyskują doświadczenie badawczo-laboratoryjne w nowoczesnych laboratoriach procesowych i analitycznych (dotowanych ze środków UE), poprzez udział w badaniach prowadzonych przez WIŚiE dla przemysłu oraz prezentację wyników na seminariach i konferencjach.
Absolwenci studiów w specjalności Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle są – jak sama nazwa wskazuje – przygotowani do pracy w różnych gałęziach przemysłu: przemyśle olejowym i rafineryjnym, górniczym, hutniczym, galwanicznym, chemicznym, spożywczym, włókienniczym. Ich kompetencje zawodowe niezbędne są na stanowisku technologa/inżyniera procesu we wszystkich tych firmach, które generują poprodukcyjne ścieki, odpady, zanieczyszczenia powietrza, substancje toksyczne i niebezpieczne dla środowiska. Zawód technologa należy obecnie do bardziej pożądanych specjalizacji na rynku, ponieważ technolog jest niezbędny w każdym przedsiębiorstwie prowadzącym działalność wytwórczą. Niesie to ze sobą wymierne korzyści finansowe – inżynier technolog to także jeden z najlepiej wynagradzanych specjalistów na rynku pracy.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle


Na pierwszym semestrze studiów II stopnia specjalności Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle zapoznasz się ze współczesnymi problemami ochrony środowiska przemysłowego, z toksycznymi substancjami i mechanizmami ich oddziaływania na organizm człowieka. Zdobędziesz wiedzę specjalistyczną w zakresie procesów i urządzeń stosowanych w technologiach przemysłowych, która umożliwi ci modyfikowanie i poprawianie istniejących układów technologicznych w zakładach produkcyjnych, a także projektowanie i zamykanie obiegów wodno-ściekowych oraz recykling substancji potrzebnych w procesach produkcyjnych a stanowiących część masy odpadowej. Na zajęciach pierwszego semestru poznasz infrastrukturę wodno-ściekową zakładów oraz zasady jej projektowania, pogłębisz wiedzę w zakresie klasycznych i wysokoefektywnych metod oczyszczania wody na cele produkcyjne, a także poznasz prośrodowiskowe technologie energetyczne.


Na drugim semestrze pogłębisz swoją wiedzę zdobytą na pierwszym semestrze, przez praktyczne zastosowanie procesów i urządzeń na wykładach gospodarowanie osadami i odpadami w przemyśle oraz technologie oczyszczania ścieków przemysłowych. Wykłady dadzą ci wiedzę w zakresie gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów oraz oczyszczania ścieków poprodukcyjnych jak na przykład przemysłu naftowego, górniczego, hutniczego, spożywczego, galwanicznego, spożywczego, chemicznego. Na zajęciach laboratoryjnych będziesz testować metody stosowane do unieszkodliwiania zanieczyszczeń przemysłowych, a na zajęciach projektowych będziesz dobierać urządzenia i ich układy dla wybranej oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych. Nauczysz się projektowania instalacji i metod zwalczania hałasu. Poznasz również urządzenia elektryczne w przemyśle oraz przemysłowe instalacje wentylacyjne i sprężonego powietrza i zasady ich projektowania. W semestrze tym w ramach modułu obieralnego możesz wybrać dowolny z 3 zaproponowanych przedmiotów. Już po drugim semestrze będziesz specjalistą w zakresie samodzielnego prowadzenia istniejących układów i rozwiązywania bieżących problemów technologicznych.


W semestrze trzecim musisz skupić się na badaniach, przeglądzie literatury, działaniach zmierzających do napisania i obrony pracy magisterskiej. Dlatego znacznie mniejsza niż na wcześniejszych semestrach jest liczba przedmiotów do zaliczenia. Są to przedmioty z elementami nowoczesnej techniki, takie jak symulacja komputerowa procesów oczyszczania ścieków przemysłowych oraz automatyka przemysłowa, a także przygotowujące Cię do kierowania przedsiębiorstwem podstawy przedsiębiorczości. Poznasz również wybrane zagadnienia efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Jest jeszcze seminarium dyplomowe, które przygotowuje Cię do obrony pracy dyplomowej, do prezentowania i obrony swoich efektów badań.
V. PO STUDIACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach II stopnia na inżynierii środowiska specjalność Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle, a także odbyciu praktyki zawodowej, absolwenci mogą ubiegać się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czyli tzw. uprawnienia budowlane. Uprawnienia te pozwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności:
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 • konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.


Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
PROJEKTANT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność TPIP można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność TPIP można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto półtoraroczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność TPIP można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto półtoraroczną praktykę na budowie.
PROJEKTANT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność TPIP można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci specjalności TPIP mogą znaleźć pracę w każdym przedsiębiorstwie prowadzącym działalność wytwórczą, w którym są problemy z gospodarką wodno-ściekową i odpadową i które odprowadza zanieczyszczenia gazowe do atmosfery. Oto kilka spośród licznych zakładów produkcyjnych województwa małopolskiego i śląskiego, gdzie pracę zapewniają specjalistyczne kompetencje, które masz szansę zdobyć:
w zakładach przetwórstwa owocowego i ziołowego (np. „Tymbark”, Zakład Produkcji Zagęszczonych Soków Owocowych – Olszana, Sądecka Grupa Producentów i Warzyw „Owoc Łącki”, „Herbapol” w Krakowie) w zakładach przetwórstwa mięsnego (np. Zakłady Mięsne „TUR” w Kobylcu, Ubojnia Własna „Krzan” w Niedźwiedziu, GOSDROB w Nowym Sączu) i w innych zakładach przemysłu spożywczego (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Sączu, Lajkonik Snacks GmbH Sp.k. w Skawinie), w garbarniach (np. Garbarnia FIC POL w Nowym Targu, Garbarnia Spyrka Grupa w Pcimiu, Zakłady Garbarskie „Stopka” w Czarnym Dunajcu), w zakładach galwanicznych i mechanicznych (np. FORMPLAST w Oświęcimiu, Zakłady Mechaniczne Tarnów, GALWEX w Mielcu), w zakładach chemicznych (np. Grupa Azoty Tarnów, FUSSBETT w Skawie), w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego (ZG „Nowe Brzeszcze” i ZG „Janina” w Libiążu), w kopalniach soli i uzdrowiskach (np. Wieliczka, Bochnia), w elektrowniach, w zakładach włókienniczych np. „Koronka” w Bobowej, a także w ogrodach zoologicznych, czy w oceanariach.
W województwie śląskim zakładów produkcyjnych generujących ścieki, odpady i zanieczyszczenia powietrza jest znacznie więcej. Są to huty koncernu ArcelorMittal jak „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, „Florian” w Świętochłowicach, „Cedler” w Sosnowcu; oprócz tego huty szkła gospodarczego: Huta Batory, Huta Zabrze S.A. i ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. W województwie śląskim rozwinięty jest przemysł górniczy. Obecnie aktywna jest Jastrzębska Spółka Węglowa (5 KWK), Polska Grupa Górnicza (9 KWK), Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, Węglokoks (1 KWK), Tauron i wiele innych zakładów produkcyjnych.
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 329


+48 12 628 20 95
(st. stacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plKatedra Technologii Środowiskowych (Ś-4)

+48 12 628 20 42
s-4@wis.pk.edu.pl

www.archeany.pl