I. OPIS SPECJALNOŚCI

Na kierunku inżynieria środowiska kształceni są przyszli projektanci, wykonawcy i eksploatatorzy sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych i niebezpiecznych.
Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie pełnych uprawnień instalacyjnych i w ograniczonym zakresie budowlanych.
Specjalność Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów kształci przyszłych inżynierów i rozwija ich praktyczne kompetencje zawodowe w zakresie:
 • projektowania i eksploatacji instalacji oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • technologii i budowy urządzeń służących do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
 • prowadzenia badań laboratoryjnych i technologicznych w szerokim zakresie, obejmującym chemię środowiskową, biochemię i mikrobiologię wody i ścieków, biotechnologie środowiskowe,
 • analizy wyników obliczeń i wyciągania konstruktywnych wniosków,
 • świadomości ekologicznej związanej z wpływem inwestycji na środowisko,
 • metod ochrony i oceny środowiska wodnego.
 
II. DLA KOGO

Studia na specjalności Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów skierowane są do osób zainteresowanych problemami środowiska naturalnego, chcących kształtować środowisko, w którym żyją, a nie tylko z niego korzystać. Kandydatów powinna cechować otwartość na tematykę łączącą aspekty techniczne z przyrodniczymi oraz gotowość związania swojej przyszłości z nowymi technologiami i rozbudową infrastruktury technicznej.
ATUTY

Nowoczesny, praktycznie zorientowany program – skupiamy się na przedmiotach kierunkowych, tym, co naprawdę potrzebne przyszłemu inżynierowi.

Duży rynek pracy, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Absolwenci specjalności ZW potrafią wykorzystywać wiedzę w praktyce, dzięki czemu są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.
Pracodawcy doceniają praktyczne podejście naszych absolwentów poparte gruntowną wiedzą, pozwalającą na zrozumienie istoty zjawisk i procesów.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
ZAOPATRZENIE W WODĘ UNIESZKODLIWIANIE ŚCIEKÓW I ODPADÓW


Pierwszy rok na studiach technicznych jest niemal w całości przeznaczony na opanowanie:
 • podstaw z nauk przyrodniczych w zakresie niezbędnym dla zrozumienia zagadnień technicznych,
 • podstawowych metod pomiarów geodezyjnych i sporządzania map oraz precyzyjnego lokalizowania na nich projektowanych obiektów,
 • rysunku technicznego z zastosowaniem oprogramowania AutoCad i wstępu do grafiki 3-D. Te informacje wykorzystywać będziesz do końca studiów w czasie opracowywania ćwiczeń projektowych,
 • podstawowych informacji z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, koniecznych podczas kontynuacji studiów na wyższych latach.


Podstawy przyrodnicze, poznane na pierwszym roku, zostają poszerzone w ramach przedmiotów specjalistycznych. Po raz pierwszy stykasz się z podstawami biotechnologii, w szczególności w odniesieniu do oczyszczania ścieków i odcieków ze składowisk odpadów, jak również bioremediacji gruntów. Wiadomości te, uzupełnione o podstawy gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi, jak również o podstawy biochemii i toksykologii, tworzą fundament dla prawidłowego projektowania podstawowych obiektów z zakresu inżynierii środowiska. Uczysz się termodynamiki, która daje podstawy do projektowania instalacji grzewczych i chłodniczych oraz systemów wentylacyjnych. Jednocześnie poznajesz urządzenia elektryczne i mechaniczne stosowane w tych instalacjach i zasady ich działania.


Na trzecim roku zmienia się charakter studiów. Zaczynają dominować przedmioty praktyczne, jak: ogrzewnictwo, wodociągi, kanalizacje, technologie ścieków, termiczne unieszkodliwianie odpadów. Po raz pierwszy uczysz się projektowania obiektów i sieci sanitarnych, jak również instalacji wewnętrznych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych, tak aby absolwenci studiów pierwszego stopnia mieli możliwość wykonywania prac projektowych i uczestniczenia w montażu wszystkich rodzajów instalacji, zgodnie z zakresem uprawnień, o które mogą się w przyszłości ubiegać. Po raz pierwszy zetkniesz się z problemami eksploatacyjnymi pracujących obiektów i urządzeń stosowanych w inżynierii sanitarnej i nauczysz się sterowania nimi. Będziesz projektował obiekty towarzyszące oczyszczaniu ścieków oraz służące do przeróbki osadów ściekowych i opracowywał procesy technologiczne do oczyszczania gazów odlotowych.


Czwarty rok (na studiach stacjonarnych skrócony do jednego semestru) poświęcisz na przygotowanie pracy inżynierskiej. Będziesz także mógł zdobyć i rozwinąć specjalistyczne kompetencje, przekraczające wymagania stawiane rutynowej działalności inżynierskiej, dokonując selekcji spośród licznych przedmiotów wybieralnych.
Po ukończeniu semestru VII, jako absolwent, będziesz w stanie projektować i eksploatować obiekty i urządzenia: do uzdatniania i dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, jak również do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.
V. PO STUDIACH
KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci studiów inżynieria środowiska specjalność Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w ramach tej samej lub innych specjalności inżynierii środowiska.
Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz odbyciu praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czyli tzw. uprawnienia budowlane. Uprawnienia te pozwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym m.in. w specjalności:
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 • konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
PROJEKTANT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność ZW można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3), w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność ZW można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto trzyletnią praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność ZW można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto trzyletnią praktykę na budowie.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci inżynierii środowiska WIŚiE PK specjalność Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów najczęściej znajdują pracę w zakładach gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, jednostkach administracji państwowej lub samorządowej (WIOŚ, starostwa, urzędy gminy) np. jako inspektorzy ochrony środowiska, w zakładach przemysłowych z branży sanitarnej albo prywatnych przedsiębiorstwach – jako projektanci, wykonawcy, konsultanci. Inne możliwości to samodzielna działalność gospodarcza, szkolnictwo wyższe i średnie lub praca przy sprzedaży, dystrybucji w charakterze przedstawiciela handlowego lub doradcy klienta.
Rekrutacja na studia I stopnia
krok po kroku
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 329


+48 12 628 20 95
(st. stacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plKatedra Wodociągów, Kanalizacji
i Monitoringu Środowiska (Ś-3 )


+48 12 628 28 30
s-3@vistula.wis.pk.edu.pl

www.vistula.wis.pk.edu.pl


Katedra Technologii Środowiskowych (Ś-4 )

+48 12 628 20 42
s-4@wis.pk.edu.pl

www.archeany.pl