I. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie scieków i odpadów kształci przyszłych inżynierów i rozwija ich praktyczne kompetencje zawodowe w zakresie:
  • projektowania i eksploatacji instalacji oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • technologii i budowy urządzeń służących do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
  • prowadzenia badań laboratoryjnych z chemii, biochemii i mikrobiologii wody i ścieków, biotechnologii środowiskowej,
  • analizy wyników obliczeń i wyciągania konstruktywnych wniosków,
  • świadomości ekologicznej związanej z wpływem inwestycji na środowisko,
  • metod ochrony i oceny środowiska wodnego.
 
II. DLA KOGO

Studia na II stopniu specjalności Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie scieków i odpadów skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska w zakresie specjalności prowadzonych na WIŚiE PK lub na innych uczelniach technicznych.
Drugą grupę, do której adresowane są studia, stanowią osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany po studiach innych niż inżynieria środowiska, zainteresowane tematyką środowiska i wiążące swoją przyszłość z nowymi technologiami i rozbudową infrastruktury technicznej. Wprowadzone w ostatnim roku zmiany pozwolą tym osobom na uzupełnienie niezbędnych treści programowych bez dodatkowych obciążeń czasowych, w ramach zajęć obowiązkowych.
Kandydatów powinna cechować otwartość na tematykę łączącą aspekty techniczne z przyrodniczymi oraz chęć kształtowania środowiska naturalnego, w którym żyją, a nie tylko jego wykorzystywania.
ATUTY

Po studiach na specjalności ZW i obowiązkowej praktyce będziesz przygotowany do uzyskania uprawnień budowlanych. Wprowadzone w ostatnim roku zmiany wyprofilowały program studiów ściśle pod kątem wymagań potrzebnych do uzyskania tych uprawnień. A prowadzone na Wydziale przez specjalistów zewnętrznych szkolenia i warsztaty pozwolą na bezproblemowe zdanie egzaminu państwowego.

Dobra baza dydaktyczno-laboratoryjna i nowoczesne narzędzia pracy inżyniera (dzięki pozyskanym przez WIŚiE dotacjom ze środków UE).

Plan zajęć ułożony tak, byś miał czas zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów – podobnie jak 91% naszych absolwentów.
Pracodawcy doceniają praktyczne podejście naszych absolwentów poparte gruntowną wiedzą, pozwalającą na zrozumienie istoty zjawisk i procesów.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie scieków i odpadów


Drugi stopień studiów znacząco różni się od pierwszego. Na tym etapie celem jest zdobywanie wiedzy specjalistycznej, nadprogramowej oraz rozwój kreatywności przy samodzielnym rozwiązywaniu nietypowych zagadnień inżynierskich. Proponowane przedmioty to chemia środowiska, wysokoefektywne metody oczyszczania wody, zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków oraz przygotowywany przez 60 godzin kompleksowy projekt instalacji wewnętrznych budynku.
W ramach bloków tematycznych możliwe jest uzupełnienie przez absolwentów innych uczelni i kierunków treści programowych z I stopnia studiów, ale także poznanie treści specjalistycznych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.


W ramach zajęć obowiązkowych nauczysz się projektowania kompletnych systemów gospodarki wodno-ściekowej poprzez opracowanie dwóch dużych projektów dotyczących: (1) zaopatrzenia w wodę i jej oczyszczania oraz (2) odprowadzania i oczyszczania ścieków. W tym semestrze ćwiczysz także i rozwijasz praktyczne umiejętności projektowania przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych (m.in. Revit) będących standardem w pracy współczesnego projektanta. Poznasz też wysokoefektywne technologie oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami w zakładach przemysłowych. Tak jak w poprzednim semestrze, masz możliwość wyboru własnej ścieżki edukacyjnej spójnej z wybraną już na tym etapie ścieżką dyplomowania - technologiami środowiskowymi albo systemami wod.-kan. Wyborów dokonujesz sam ale zawsze możesz skorzystać z rady opiekuna roku.


W trzecim semestrze główny nacisk kładziony jest na prowadzone badania, pisanie pracy magisterskiej i przygotowanie do jej obrony. Dlatego spada liczba przedmiotów i stopień ich trudności. Do nielicznych obowiązkowych przedmiotów należą uwarunkowania procesu inwestycyjnego oraz podstawy przedsiębiorczości, które przygotowują i ułatwiają prowadzenie własnej działalności gospodarczej, co jest popularnym wyborem zawodowym naszych absolwentów. Spora część czasu przeznaczona jest na seminaria dyplomowe, na których studenci opracowują tematy bezpośrednio związane z ich pracami magisterskimi i uczą się ich referowania. Na końcu semestru prezentują publicznie wyniki tej pracy i odpowiadają na pytania. Program ułożony został tak, aby możliwe było obronienie pracy przed wakacjami.
V. PO STUDIACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach II stopnia na inżynierii środowiska specjalność Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie scieków i odpadów, a także odbyciu praktyki zawodowej, absolwenci mogą ubiegać się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czyli tzw. uprawnienia budowlane. Uprawnienia te pozwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności:
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
  • konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.


Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
PROJEKTANT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność ZW można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność ZW można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto półtoraroczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność ZW można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto półtoraroczną praktykę na budowie.
PROJEKTANT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność ZW można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci inżynierii środowiska WIŚiE PK specjalność Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie scieków i odpadów najczęściej znajdują pracę w zakładach gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, jednostkach administracji państwowej lub samorządowej (WIOŚ, starostwa, urzędy gminy) np. jako inspektorzy ochrony środowiska, w zakładach przemysłowych z branży sanitarnej albo prywatnych przedsiębiorstwach – jako projektanci, wykonawcy, konsultanci. Inne możliwości to szkolnictwo wyższe i średnie lub praca przy sprzedaży, dystrybucji w charakterze przedstawiciela handlowego lub doradcy klienta.
Według przeprowadzonego w 2018 r. przez Biuro Karier PK "Badania Losów Absolwentów (po 6 miesiącach od ukończenia studiów)" 90,1% absolwentów studiów II stopnia znajduje pracę w zawodzie. Wśród zatrudnionych 86,1% ma umowę o pracę.
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 329


+48 12 628 20 95
(st. stacjonarne)
+48 12 628 28 05
(st. niestacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plKatedra Wodociągów, Kanalizacji
i Monitoringu Środowiska (Ś-3 )


+48 12 628 28 30
s-3@vistula.wis.pk.edu.pl

www.vistula.wis.pk.edu.pl


Katedra Technologii Środowiskowych (Ś-4 )

+48 12 628 20 42
s-4@wis.pk.edu.pl

www.archeany.pl